Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

KONKURS OFERT

 

na wykonanie projektów rozbiórek wraz z wytycznymi do planu BIOZ budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 39of, Narutowicza 2, Narutowicza 3 w Słupsku.

 

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk oraz w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.

2. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów rozbiórek wraz z wytycznymi do planu BIOZ budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 39of, Narutowicza 2, Narutowicza 3 w Słupsku. Projekt winien być wykonany zgodnie z PN i zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym. Dokumentacja ma być przygotowana do złożenia wniosku o pozwolenie na rozbiórkę.

3. Termin wykonania zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do dnia 28.06.2013r.

4. Termin i miejsce składania ofert

1) Termin składania ofert: upływa w dniu 10.06.2013r., o godz. 09:00

2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

3) Ofertę należy złożyć do dnia 10.06.2013r., do godz. 09:00 w zamkniętej kopercie z napisem:

"Oferta - Konkurs ofert na projekt rozbiórki budynków mieszkalnych”

4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

5)  Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.06.2013r. o godz. 09:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

5. Termin płatności : 30 dni od daty złożenia faktury

6.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Urbańska tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

8.  Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

9.  Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

10.  Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

11.   Załączniki:

1)      Instrukcja dla oferentów

2)      Formularz oferty

3)      Oświadczenia

4)      Wzór umowy

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2013-06-03, godz. 12:45)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:40)
Nazwa plikuRozmiar
Instrukcja dla oferentów.pdf224,69 kB
Zalaczniki nr 1 formularz oferty.pdf204,02 kB
Zalaczniki od nr 2 do 6_wzory formularzy i oświadczen.pdf317,33 kB
Zalacznik nr 7 wzór umowy.pdf169,66 kB
Ogłoszenie.pdf137,88 kB
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf385,09 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1835052