Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 08.01.2018r.

 

 OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

 

Numer sprawy: 1/DPZ/D/2018

 

 1. Zamawiający:

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku                     

  ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk,    

 2. Przedmiot zamówienia: „Dostawa  systemu kopertującego dla PGM Sp. z o.o. w  Słupsku przy ul. Tuwima 4.”

 3. Termin wykonania zamówienia:  do 09.02.2018 roku

 4. Termin i miejsce składania ofert:  17.01.2018 r., o godz. 9:00.

  Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.  76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).

 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

Konkurs ofert na –Dostawa  systemu kopertującego dla PGM Sp. z o.o. w  Słupsku przy ul. Tuwima 4.” Nr sprawy: 1/DPZ/D/2018, nie otwierać przed dniem 17.01.2018 roku godz. 9:00.

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1 do instrukcji dla oferentów. 

 2. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.01.2018r. o godz. 9:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

 3. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury. 

 4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Dorota Wysocka, Małgorzata Krzysztofik  tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych, w godz. 8:00-15:00.

 5. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 100%.

 6. Szczegółowe warunki udziału określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

 7. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

 8. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 9. Załączniki:

  1. Instrukcja dla oferentów

  2. Formularz oferty

  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  5. Wykaz dostaw

  6. Wzór umowy

    

   Podpisał:Ewa Wach

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie .pdf533,98 kB
Instrukcja dla oferentów .pdf2 269,64 kB
Załšcznik nr 1 - Formularz oferty.doc65,50 kB
Załšcznik nr 2 - Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału 2.doc38,50 kB
Załšcznik nr 3 - Wzór o_wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia 2 (1).doc35,00 kB
Załącznik nr 4 - Wzór umowy.doc53,50 kB
Załšcznik nr 5- Wykaz dostaw.doc38,50 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf1 149,86 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2018-01-10, godz. 14:09)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2018-01-10, godz. 14:09)
Odwiedzin: 73084

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5646701