Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Numer sprawy: 18/DPZ/12/U/2013

 

KONKURS OFERT

 

na wykonanie przeglądów i sprawdzenia szczelności instalacji gazowych  w budynkach mieszkalnych będących 100% własnością Miasta Słupsk,  administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku

 

1.  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.

2.  Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów i sprawdzenia szczelności instalacji gazowych  w budynkach mieszkalnych będących 100% własnością Miasta Słupsk,  administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku.

 

3.  Termin wykonania zamówienia

Od dnia 27.12.2013r. do dnia 10.02.2014r.

4.  Termin i miejsce składania ofert

1) Termin składania ofert: upływa w dniu 17.10.2013r., o godz. 09:00

2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

3) Ofertę należy złożyć do dnia 17.10.2013r., do godz. 09:00 w zamkniętej kopercie z napisem:

" Oferta – Konkurs ofert na przegląd instalacji gazowych – rejon AZG”

4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

5) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.10.2013r. o godz. 09:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

5.  Termin płatności : 30 dni od daty złożenia faktury

6.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Urbańska – Pełnomocnik Zarządu. ds. zamówień publicznych, e-mail: joanna.urbanska@pgm.slupsk.pl  tel. (59) 8487521, fax. (59) 842 80 48 w godzinach od 8:00 do 15:00 .Tuwima 4 pokój nr 6.

7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

8.  Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

9.  Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

10.  Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2013-10-10, godz. 07:10)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:41)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf139,88 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf213,57 kB
Zalaczniki nr 1 formularz oferty.pdf204,32 kB
Zalaczniki nr 1.1 Formularz cenowy.pdf183,68 kB
Zalaczniki od nr 2 do 3_wzory oświadczen.pdf137,50 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz uslug.pdf278,35 kB
Zalacznik nr 5 Wykaz osób.pdf273,97 kB
Zalacznik nr 6 Wzór umowy.pdf194,68 kB
Załącznik nr 7 Wykaz nieruchomości.pdf596,56 kB
Zał. nr 1 do umowy_Protokół z przegl. inst. gaz - budynek.doc51,00 kB
Zał. nr 1A do umowy -Protokół przeglądu inst. gaz. - lokal.doc51,00 kB
Zał. nr 1B do umowy NAKAZ - przegl. inst. gaz.doc34,00 kB
Zał. nr 2 do umowy.pdf500,90 kB
Informacja o wyniku postępowania 18_DPZ_12_U_2013.pdf464,51 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1835107