Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 26.09.2017r.


OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT

„Utwardzenie terenu działki przy ul. Prof. Lotha 12 oraz wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż budynku przy ul. Mostnika  10 w Słupsku”.
Numer sprawy: 15/DPZ/RB/09/2017

1. Zamawiający: Miasto Słupsk
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku                     
ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk,
działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk                      
2. Przedmiot zamówienia: roboty budowlane w zakresie wykonania utwardzenia wjazdu na terenie posesji działki przy ul. Prof. Lotha 12 oraz wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż budynku przy ul. Mostnika  10 w Słupsku.
3. Termin wykonania zamówienia: 6 tygodnie od dnia podpisania umowy.
4. Termin i miejsce składania ofert:  10.10.2017r., o godz. 11:00.
Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
"Oferta - Konkurs na wykonanie: „Utwardzenie terenu działki przy ul. Prof. Lotha 12 oraz wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż budynku przy ul. Mostnika  10 w Słupsku”.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.10.2017r. o godz. 11:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury. 
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Włodarczyk  tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:
- najniższa cena - waga 60%.
- najdłuższy okres gwarancji – waga 20%
- najdłuższy termin płatności – waga 20%
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
11. Załączniki:
a. Instrukcja dla oferentów
b. Formularz oferty
c. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
d. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
e. Wykaz robót
f. Wzór umowy
g. Przedmiar robót

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
OGŁOSZENIE - KONKURS OFERT.pdf722,75 kB
INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW(1).pdf4 510,92 kB
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx26,48 kB
Załącznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału.doc33,00 kB
Załącznik nr 3 Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc31,00 kB
Załącznik nr 4 Wykaz robót.docx20,02 kB
Załącznik nr 5 wzór umowy.doc104,50 kB
Lotha 12 - chodnik p.pdf252,86 kB
Mostnika 10 - chodnik p.pdf251,99 kB
lotha 12 mapa.pdf387,45 kB
informacja o unieważnieniu.pdf205,73 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2017-09-26, godz. 10:05)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2017-09-26, godz. 10:05)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2614189