BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ

Słupsk, dn. 26.09.2017r.


OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT

„Utwardzenie terenu działki przy ul. Prof. Lotha 12 oraz wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż budynku przy ul. Mostnika  10 w Słupsku”.
Numer sprawy: 15/DPZ/RB/09/2017

1. Zamawiający: Miasto Słupsk
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku                     
ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk,
działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk                      
2. Przedmiot zamówienia: roboty budowlane w zakresie wykonania utwardzenia wjazdu na terenie posesji działki przy ul. Prof. Lotha 12 oraz wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż budynku przy ul. Mostnika  10 w Słupsku.
3. Termin wykonania zamówienia: 6 tygodnie od dnia podpisania umowy.
4. Termin i miejsce składania ofert:  10.10.2017r., o godz. 11:00.
Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
"Oferta - Konkurs na wykonanie: „Utwardzenie terenu działki przy ul. Prof. Lotha 12 oraz wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż budynku przy ul. Mostnika  10 w Słupsku”.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.10.2017r. o godz. 11:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury. 
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Włodarczyk  tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:
- najniższa cena - waga 60%.
- najdłuższy okres gwarancji – waga 20%
- najdłuższy termin płatności – waga 20%
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
11. Załączniki:
a. Instrukcja dla oferentów
b. Formularz oferty
c. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
d. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
e. Wykaz robót
f. Wzór umowy
g. Przedmiar robót

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2017-09-26, godz. 10:05)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2017-09-26, godz. 10:05)
Nazwa plikuRozmiar
OGŁOSZENIE - KONKURS OFERT.pdf722,75 kB
INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW(1).pdf4 510,92 kB
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx26,48 kB
Załącznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału.doc33,00 kB
Załącznik nr 3 Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc31,00 kB
Załącznik nr 4 Wykaz robót.docx20,02 kB
Załącznik nr 5 wzór umowy.doc104,50 kB
Lotha 12 - chodnik p.pdf252,86 kB
Mostnika 10 - chodnik p.pdf251,99 kB
lotha 12 mapa.pdf387,45 kB
informacja o unieważnieniu.pdf205,73 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1381508