BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

                                                                         Słupsk, dn. 27.03.2017r.
Numer sprawy: 2/DPZ/U/3/2017

OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT

„Wykonanie i montaż mebli biurowych do pomieszczenia biurowego znajdującego się w budynku PGM Sp z o.o. przy Pl. Zwycięstwa 4, 76-200 Słupsk”

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 .
Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie i montaż mebli biurowych do
pomieszczenia biurowego znajdującego się w budynku PGM Sp. z o.o. przy Pl.
Zwycięstwa 4, 76-200 Słupsk”
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie i montaż mebli biurowych do
pomieszczenia biurowego (biuro obsługi – zamiana lokali mieszkalnych) w budynku
przy Pl. Zwycięstwa 4
2) Szczegółowe zestawienie mebli zostało opisane w instrukcji dla oferentów
Termin wykonania zamówienia: 14 dni od podpisania umowy
2. Termin i miejsce składania ofert

1) Termin składania ofert upływa w dniu 31.03.2017 godz 7:15
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
"Oferta - „Wykonanie i montaż mebli biurowych do pomieszczenia biurowego
znajdującego się w budynku PGM Sp. z o.o. przy Pl. Zwycięstwa 4, 76-200
Słupsk”
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1.
4) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.03.2017r. o godz. 07:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
3. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Włodarczyk tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
5. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:
najniższa cena - waga 100%.
6. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
7. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
8. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
9. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wzór umowy


                                                                      Podpisał:
                                                                      Ewa Wach
                                                                    Prezes Zarządu

                                                                              

                                                                      

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2017-03-27, godz. 09:07)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2017-03-27, godz. 09:22)
Nazwa plikuRozmiar
OGLOSZENIE - konkurs ofert.pdf680,34 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf3 581,39 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc77,50 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału.doc33,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc30,50 kB
Załącznik nr 4 Wzór umowy.doc74,00 kB
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf1 024,25 kB
unieważnienie rozstrzygniętego postępowania i ponowny wybór oferty.pdf856,49 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1522923