BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 04.11.2016r.

 

Numer sprawy: 27/DPZ/RB/11/2016

KONKURS OFERT
„Roboty dekarskie – konserwacja, naprawy i usuwanie awarii w nieruchomościach stanowiących własność Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.
Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty dekarskie – konserwacja, naprawy                             i usuwanie awarii w nieruchomościach stanowiących własność Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Instrukcja dla oferentów, przedmiar robót i STWiOR.
2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r. lub do wyczerpania kwoty zamówienia która zostanie określona w umowie na powyższe zamówienie w § 5 ust 11.
3. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 10.11.2016r., o godz. 7:10
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
„Oferta - Roboty dekarskie – konserwacja, naprawy i usuwanie awarii w nieruchomościach stanowiących własność Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
4) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.11.2016r.o godz. 7:20  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
4. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury.
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
6. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 100%.
7. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały                        w Instrukcji dla oferentów.
8. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
9. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
10. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz robót
6) Wykaz sprzętu
7) Wzór umowy
8) Przedmiar robót
9) STWiOR

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-11-04, godz. 14:12)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-11-04, godz. 14:12)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf366,72 kB
Instrukcja dla Oferentów.pdf3 065,79 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc56,00 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału.doc31,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc31,50 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz robót.docx16,46 kB
Zalacznik nr 5 Wykaz sprzetu.docx15,86 kB
Zalacznik nr 6 Wzór umowy.docx32,05 kB
Przedmiar robót.pdf928,21 kB
STWiORB.pdf13 959,63 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf306,14 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1524359