BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 08.08.2014r.
Numer sprawy: 17/DPZ/RB/8/2014


KONKURS OFERT

na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Narutowicza 4, Staszica 12, Chrobrego 54 oraz Piłsudskiego 54 w Słupsku będących własnością Miasta Słupsk, a zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku.


1.Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4.

2.Określenie przedmiotu zamówienia: roboty budowlane w zakresie rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Narutowicza 4, Staszica 12, Chrobrego 54 oraz Piłsudskiego 54 w Słupsku będących własnością Miasta Słupsk, a zarządzanych przez PGM
Sp. z o.o. w Słupsku.

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
- Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6
- Projekty budowlane Załącznik nr 7.1-7.4.
- Przedmiary robót stanowiący Załącznik nr 8.1. – 8.4.
- STWiOR stanowiącej Załącznik nr 9

4.Termin wykonania zamówienia oraz termin i miejsce składania ofert
- Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 30.09.2014r.
- Termin składania ofert: upływa w dniu 19.08.2014r., o godz. 9:00
- Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:"Oferta - Konkurs ofert na rozbiórki budynków mieszkalnych przy
ul. Narutowicza 4, Staszica 12, Chrobrego 54 oraz Piłsudskiego 54 w Słupsku - Nr sprawy: 17/DPZ/RB/8/2014"
- Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
- Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.08.2014 r.o godz.9:10 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

5.Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury

6.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

7.Kryterium wyboru ofert – najniższa cena - waga 100%.

8.Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

11. Załączniki:
- Instrukcja dla oferentów
- Formularz oferty
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Wykaz wykonanych robót
- Wykaz osób
- Wzór umowy
- Projekt budowlany
- Przedmiar robót
- STWiOR

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2014-08-08, godz. 09:18)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-08-08, godz. 09:18)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf1 375,85 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf7 961,56 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.pdf230,74 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.pdf129,34 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia art 24.pdf126,48 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz robót.pdf195,92 kB
Zalacznik nr 5 Wykaz osób.pdf194,37 kB
Zalacznik nr 6 Wzór umowy.pdf233,12 kB
Przedmiary robót.7z163,25 kB
Projekt budowlany Chrobrego 54.7z11 404,94 kB
Projekt budowlany Narutowicza 4.7z12 848,33 kB
Projekt Budowlany Piłsudskiego 54.7z6 282,46 kB
Projekt Budowlany Staszica 12.7z5 156,37 kB
STWiORB.pdf113,44 kB
Informacja o wyniku postępowania 17_DPZ_RB_8_2014.pdf1 648,28 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1524376