Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 05.03.2014r.

Numer sprawy: 4/DPZ/U/3/2014

 

KONKURS OFERT

na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy na potrzeby pracowników zatrudnionych w firmie PGM Sp. z o.o. w Słupsku

 

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4.

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy na potrzeby pracowników zatrudnionych w firmie PGM Sp. z o.o. w Słupsku, szczegółowy opis zamówienia określa Instrukcji dla wykonawców.

3. Termin wykonania zamówienia oraz termin i miejsce składania ofert

 1. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 01.04.2014 do 31.03.2016

 2. Termin składania ofert: upływa w dniu 13.03.2014r., o godz. 09:00

 3. Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

  76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

             "Oferta - Konkurs ofert na świadczenie usług medycyny pracy"

  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

  2. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.03.2014r. o godz. 09:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

4. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury

5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

 

6. Kryterium wyboru ofert – najniższa cena - waga 100%.

7. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

8. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

9. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

10. Załączniki:

  1. Instrukcja dla oferentów

  2. Formularz oferty

  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  5. Wzór umowy

    

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie - Medycyna Pracy.pdf354,88 kB
Instrukcja - Medycyna Pracy.pdf2 747,00 kB
Załącznik nr 1 -Formularz oferty.pdf373,08 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oświadczenia.doc30,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzór oświadczenia.pdf128,68 kB
Załącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf239,78 kB
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf279,01 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2014-03-05, godz. 10:38)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-03-14, godz. 11:10)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2915861