Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Numer sprawy: 16/DPZ/12/RB/2013

 

KONKURS OFERT

 

na wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego oraz gospodarczego
przy ul. Słowackiego 18 w Słupsku

 

1.      Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk oraz w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.

2.      Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego oraz gospodarczego przy ul. Słowackiego 18 w Słupsku.

3.      Termin wykonania zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do dnia 15.11.2013r.

4.      Termin i miejsce składania ofert

1)      Termin składania ofert: upływa w dniu 01.10.2013r., o godz. 09:00

2)      Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

3)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

"Oferta - Konkurs ofert na rozbiórkę budynku mieszkalnego oraz gospodarczego przy ul. Słowackiego 18 w Słupsku "

4)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

5)      Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.10.2013r. o godz. 09:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

5.       Termin płatności : 30 dni od daty złożenia faktury

6.      Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Urbańska tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

7.      Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

8.      Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

9.      Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

10.  Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2013-09-23, godz. 18:56)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:41)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf136,51 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf194,98 kB
Zalaczniki nr 1 formularz oferty.pdf202,19 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu..pdf129,17 kB
Zalacznik nr 3 Wzór oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.pdf129,53 kB
Zalacznik nr 4 Wzór oswiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitalowej.pdf155,21 kB
Zalacznik nr 5 Wykaz robót.pdf194,95 kB
Zalacznik nr 6 Wykaz osób.pdf192,96 kB
Zalacznik nr 7 Wykaz sprzetu.pdf133,34 kB
Zalacznik nr 8 Wzór umowy.pdf250,78 kB
Załącznik nr 9 STWiORB.pdf9 381,39 kB
Załącznik nr 10 Projekt budowlany.zip8 110,48 kB
Załącznik nr 11 Przedmiar robót.pdf88,26 kB
Załącznik nr 12 Pozwolenie na rozbiórkę.pdf1 190,03 kB
Informacja o wyniku postępowania 16_DPZ_12_RB_2013.pdf443,20 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1835097