Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 13.09.2013r.

Numer sprawy: 23/DPZ/U/2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

na wykonywanie  usług kominiarskich
w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez  Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku

 

1.      Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu wspólnot mieszkaniowych.

2.      Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest jest wykonywanie usług kominiarskich w nieruchomościach (budynki mieszkalne) stanowiących własność Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku, w zakresie:

  1. Czyszczenie (oczyszczanie) przewodów kominowych      dymowych, spalinowych i wentylacyjnych według wymogów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie      przeciwpożarowej, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz      wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych i norm przedmiotowych, w      tym m. in. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z      dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania      budynków mieszkalnych, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i      Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej      budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz innych aktów      wykonawczych mających związek z przedmiotem niniejszej umowy. Przez      czyszczenie przewodu kominowego rozumie się oczyszczenie przewodu na całej      długości użytkowej wraz
         z głowicami i nasadami oraz wybranie zanieczyszczeń i sadzy z wyczystki      ich wyniesienie wraz z utylizacją.

a)czyszczenie przewodów dymowych następuje 4 razy w roku z tego 2 czyszczenia w okresie od 1 września - do 15 grudnia i dwa czyszczenia w okresie od 15 stycznia do 30 kwietnia;

b)           czyszczenie przewodów spalinowych wraz z nasadami kominowymi – 1-szy raz w okresie wiosennym  w terminie do 30 kwietnia oraz 2-gi raz w okresie jesiennym w miesiącach wrzesień – listopad;

c)czyszczenie przewodów wentylacyjnych  - 1 raz w roku w okresie wiosennym w terminie do 30 kwietnia.

  1. Przeprowadzenie      w okresie wiosennym - w terminie do 31 maja – okresowej kontroli stanu technicznej sprawności przewodów      kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w lokalach i      częściach wspólnych budynków (według wymagań art. 62 ustawy Prawo      budowlane),  wraz ze sporządzeniem      stosownych protokołów i nakazów do usunięcia nieprawidłowości w lokalach.      Do zakresu kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych      wchodzi także wydawanie opinii dotyczących:

a)ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczo-kominowych;

b) szczelności przewodu kominowego ze wskazaniem miejsca nieszczelności;

c)przełączeń paleniskowych, spalinowych i wentylacyjnych do innych przewodów ze wskazaniem przewodu, do którego winny być przełączone;

d) potwierdzenia prawidłowości podłączeń urządzeń do przewodów, dokonanych po wydanej przez inny zakład opinii bez względu na ilość podłączeń

e)oraz wykonanie szczegółowej inwentaryzacji przewodów kominowych i podłączeń urządzeń grzewczo-kominowych i kratek wentylacyjnych.

  1. W ramach umowy Zamawiający może zlecić dodatkowo a Wykonawca winien wykonać usługi dodatkowe w następującym zakresie:

a)udrożnienie przewodu kominowego za pomocą bolca lub przebijaka bez wykucia otworów pomocniczych’

b) odgruzowanie i udrożnienie przewodów kominowych lub usuwanie gniazd ptaków z wykuciem otworów pomocniczych,

c)wykonanie prześwietleń przewodów kominowych specjalistyczną kamerą TV.

 

3.      Termin wykonania zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2015r.

4.      Termin i miejsce składania ofert

1)      Termin składania ofert: upływa w dniu 23.09.2013r., o godz. 09:00

2)      Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

3)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

"PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługi kominiarskie
w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez PGM Sp. z o.o.  w Słupsku – Nr sprawy: 23/DPZ/U/2013, nie otwierać przed dniem 23.09.2013r. godz. 09:10
"

4)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z Warunkami Przetargu. 

5)      Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.09.2013r. o godz. 09:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

5.       Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Urbańska tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

6.      Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

7.      Szczegółowe warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone zostały w Warunkach Przetargu.

8.      Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

9.      Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu na podstawie art. 70 1 i następnych kodeksu cywilnego. Przetarg ma charakter nieograniczony. Szczegółowe warunki postępowania zostały określone w Warunkach Przetargu i są wiążące dla Wykonawców.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2013-09-13, godz. 13:39)
Modyfikacja: Joanna Urbańska (2013-10-14, godz. 10:35)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf146,99 kB
WARUNKI PRZETARGU - PGM.pdf310,33 kB
Zalaczniki nr 1 Formularz oferty.pdf276,78 kB
Zalaczniki nr 1.1. - 1.5 Wzory formularzy cenowych.pdf324,76 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu.pdf128,41 kB
Zalacznik nr 3 Wzór oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.pdf127,11 kB
Zalacznik nr 4 Wzór oswiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitalowej.pdf155,34 kB
Zalacznik nr 5 Wykaz uslug.pdf278,05 kB
Zalacznik nr 6 Wykaz osób.pdf272,90 kB
Zalacznik nr 7 Wykaz sprzetu.pdf134,10 kB
Zalacznik nr 8 SIWZ Wzór umowy.pdf223,17 kB
Załącznik nr 2 do Umowy_wzór protokołu z kontroli okresowej przewodów kominowych.pdf151,84 kB
Załącznik nr 3 do Umowy_ wzór nakazu.pdf131,39 kB
Załączniki nr 9.1 Wykaz nieruchomości oraz zestawienie ilości poszczególnych typów przewodów kominowych - rejon 1 i 2.pdf276,49 kB
Załączniki nr 9.2 Wykaz nieruchomości oraz zestawienie ilości poszczególnych typów przewodów kominowych - rejon 3 i 4.pdf214,69 kB
Załączniki nr 9.3 Wykaz nieruchomości oraz zestawienie ilości poszczególnych typów przewodów kominowych - rejon 5.pdf174,06 kB
Załączniki nr 9.4 Wykaz nieruchomości oraz zestawienie ilości poszczególnych typów przewodów kominowych - rejon 6 i 7.pdf277,44 kB
Załączniki nr 9.5 Wykaz nieruchomości oraz zestawienie ilości poszczególnych typów przewodów kominowych - rejon 8 i 9.pdf190,88 kB
Zawiad. o wyborze najkorzyst. oferty 23_DPZ_U_2013.pdf1 956,35 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1835133