Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr spr. nadany przez Zamawiającego: 6/DPZ/U/2013

 

Przedmiotem zamówienia jest stałe i bieżące utrzymanie trawników w okresie trwania umowy, w stanie gwarantującym ich permanentną estetykę, na terenach zewnętrznych nieruchomości komunalnych będących własnością Miasta Słupsk oraz nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku, polegające na:

a) przygotowaniu terenu trawników do koszenia (zebranie kamieni , butelek itp.),

b) koszeniu trawy kosiarkami spalinowymi,

c) dokaszaniu trawy w miejscach trudnodostępnych i wokół drzew oraz krzewów kosiarkami żyłkowymi lub kosami ręcznymi,

d) zgrabieniu skoszonej trawy,

e) uprzątnięciu trawy z alejek, chodników, wnęk okienek piwnicznych  itp. powierzchni,

f) wywiezieniu trawy z pokosu.

 

Wysokość trawy w czasie obowiązywania umowy nie może przekraczać  wysokości 10 cm.

Uporządkowanie i zagospodarowanie odpadów zielonych, musi nastąpić w tym samym dniu, w którym nastąpiło skoszenie lub najpóźniej w  następnym dniu  roboczym  i winno  odbyć się w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy ogólne i obowiązujące w mieście Słupsku.

Wykonawca pokrywa koszty stanowiące kwoty za wszelkiego rodzaju podatki, kary pieniężne, grzywy i inne należności lub opłaty nałożonych w postępowaniu administracyjnym lub karnym na Zamawiającego, powstałych na skutek wszelkich zaniedbań Wykonawcy lub zaniedbań osób, przy pomocy których wykonuje on czynności.

 Przedmiot zamówienia, zakres usługi oraz obowiązki Wykonawcy opisane są we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

 

Zamówienie podzielone jest na siedem części (zadania):

Część 1: obejmuje usługi koszenia trawników (w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 3.3.1. SIWZ na terenach zewnętrznych nieruchomości komunalnych oraz nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. Wykaz posesji oraz ich powierzchnie dla części nr 1 określa załącznik nr 6 do SIWZ. Powierzchnia trawników na części nr 1 wynosi 37 380 m2.

 

Część 2: obejmuje usługi koszenia trawników (w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 3.3.1. SIWZ na terenach zewnętrznych nieruchomości komunalnych oraz nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. Wykaz posesji oraz ich powierzchnie dla części nr 2 określa załącznik nr 7 do SIWZ. Powierzchnia trawników na części nr 2 wynosi 41 494 m2.

 

Część 3: obejmuje usługi koszenia trawników (w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 3.3.1. SIWZ na terenach zewnętrznych nieruchomości komunalnych oraz nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. Wykaz posesji oraz ich powierzchnie dla części nr 3 określa załącznik nr 8 do SIWZ. Powierzchnia trawników na części nr 3 wynosi 36 939 m2.

 

Część 4: obejmuje usługi koszenia trawników (w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 3.3.1. SIWZ na terenach zewnętrznych nieruchomości komunalnych oraz nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. Wykaz posesji oraz ich powierzchnie dla części nr 4 określa załącznik nr 9 do SIWZ. Powierzchnia trawników na części nr 4 wynosi 7 970,1 m2.

 

Część 5: obejmuje usługi koszenia trawników (w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 3.3.1. SIWZ na terenach zewnętrznych nieruchomości komunalnych oraz nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. Wykaz posesji oraz ich powierzchnie dla części nr 5 określa załącznik nr 10 do SIWZ. Powierzchnia trawników na części nr 5 wynosi 23 787,9 m2.

 

Część 6: obejmuje usługi koszenia trawników (w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 3.3.1. SIWZ na terenach zewnętrznych nieruchomości komunalnych oraz nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. Wykaz posesji oraz ich powierzchnie dla części nr 6 określa załącznik nr 11 do SIWZ. Powierzchnia trawników na części nr 6 wynosi 23 377 m2.

 

Część 7: obejmuje usługi koszenia trawników (w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 3.3.1. SIWZ na terenach zewnętrznych nieruchomości komunalnych oraz nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. Wykaz posesji oraz ich powierzchnie dla części nr 7 określa załącznik nr 12 do SIWZ. Powierzchnia trawników na części nr 7 wynosi 28 590,2 m2.

 

 Ilości metrów kwadratowych wskazane w poszczególnych ZADANIACH stanowią maksymalne potrzeby Zamawiającego.

 Realizacja zamówienia polegać będzie na sukcesywnym wykonywaniu usługi koszenia trawników w okresie obowiązywania umowy.

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej w terenie, gdzie ma być wykonywana usługa aby zdobyć wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania usługi i prawidłowej wyceny jej wartości.

 Usługi będą wykonywane na terenie czynnym. Należy przestrzegać porządku i zasad współżycia społecznego.

Wykonawca zobowiązany jestw okresie trwania umowy do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i przedłożenia umowy ubezpieczeniowej na żądanie Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do 15.10.2013r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie PGM Sp. z o.o. ul. Tuwima 4 (pokój nr 4) w terminie do dnia: 06.05.2013 r. do godz. 09:00

 

 

 

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2013-04-24, godz. 14:56)
Modyfikacja: Joanna Urbańska (2013-05-09, godz. 09:46)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie BZP.pdf307,89 kB
SIWZ na koszenie trawników 2013.pdf300,10 kB
Zalacznik nr 1_Formularz oferty.pdf176,42 kB
Zalacznik nr 1A do SIWZ_Formularz cenowy.pdf275,08 kB
Zalacznik nr 2_SIWZ_oswiadczenie.pdf129,92 kB
Zalacznik nr 3_SIWZ_wykaz uslug.pdf121,75 kB
Zalacznik nr 4_SIWZ_wykaz sprzetu.pdf133,40 kB
Załącznik nr 5 Wzor umowy koszenie trawników.pdf314,56 kB
Załącznik nr 6 do SIWZ_wykaz terenów - część nr 1.pdf206,36 kB
Załącznik nr 7 do SIWZ_wykaz terenów - część nr 2.pdf128,56 kB
Załącznik nr 8 do SIWZ_wykaz terenów - część nr 3.pdf261,68 kB
Załącznik nr 9 do SIWZ_wykaz terenów - część nr 4.pdf344,39 kB
Załącznik nr 10 do SIWZ_wykaz terenów - część nr 5.pdf251,46 kB
Załącznik nr 11 do SIWZ_wykaz terenów - część nr 6.pdf261,56 kB
Załącznik nr 12 do SIWZ_wykaz terenów - część nr 7.pdf224,31 kB
Załącznik nr 2A do SIWZ.pdf220,58 kB
Odpowiedź na zapytanie nr 1.jpg888,47 kB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 6_DPZ_U_2013.pdf977,05 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1760368