Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

KONKURS OFERT - Nr sprawy: 6/DPZ/12/U/2012

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro

 

1. Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, woj. pomorskie,

tel. (059) 842 82 93, fax. (059) 842 80 48, http://www.pgm.slupsk.pl,  – zarządca nieruchomości działający w imieniu i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych „Słupska 18” oraz „Dworcowa 2” z Sycewic zaprasza do składania ofert w przedmiotowym Konkursie ofert

 

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie oraz  istotne warunki udziału w Konkursie ofert (stosowne załączniki i formularze): http://www.pgm.slupsk.pl (zakładka Przetargi)

 

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z wykonywaniem okresowego wywozu nieczystości płynnych (ścieków bytowych) ze zbiornika bezodpływowego znajdującego się na terenie posesji Wspólnot Mieszkaniowych „Słupska 18” oraz „Dworcowa 2” w Sycewicach na każdorazowe zawiadomienie przez Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2013r.

Szacunkowa ilość nieczystości stałych, przewidzianych do przekazania - ok. 84 m3 miesięcznie.

2) Wywóz nieczystości płynnych odbywać się będzie na podstawie telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego, najpóźniej w dniu następnym po dniu zgłoszenia. Ilość nieczystości płynnych obliczana będzie na podstawie faktycznej ilości opróżnianych zbiorników i informacji z liczników zamontowanych na pojazdach. Pojazdy asenizacyjne wyposażone w trwale zamontowane na pojeździe urządzenie pomiarowe w postaci przepływomierza umożliwiającego odczyt oraz zbiornik wyposażony w przezroczysty wziernik w celu potwierdzenia napełniania „kufy”.

3) Wykonawca zobowiązany jest wywozić nieczystości płynne pojazdami asenizacyjnymi spełniającymi wymagania techniczne i sanitarne uprawniające do wywozu nieczystości płynnych oraz dopuszczone do ruchu drogowego.

4) Pojazdy asenizacyjne winny być wyposażone w odpowiednią długość węży, zapewniające sprawne wykonanie usługi (długość węży uzależniona jest od odległości usytuowania szamba od miejsca postoju pojazdu) i być wyposażone w liczniki ścieków.

5) Każdorazowa usługa wywozu musi zostać potwierdzona przez kogoś mieszkańców posesji - „Karta wywozu (KW)” oraz „protokół przyjęcia” (PT) podpisany przez stację zlewni. Do wystawianej comiesięcznie faktury Wykonawca dołączy karty wywozu KW i protokół przyjęcia PT. Faktura bez dołączonych kart wywozu i protokołu przyjęcia nie będzie przyjmowana.

 

6) Każdy Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, szczególnie należy sprawdzić lokalizację zbiorników, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

 

3.1. Wykonawca będzie zobowiązany do wystawiania faktur VAT wg następujących zasad:

a) odrębnie na posesje wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Zamawiającego.

3.2. Realizacja zamówienia polegać będzie na sukcesywnym wykonywaniu usługi wywozu nieczystości płynnych w okresie obowiązywania umowy, na podstawie zlecenia wystawionego przez Zamawiającego.

3.3. Wykonawca zostanie poinformowany każdorazowo o terminie realizacji usługi zleceniem otrzymanym od Zamawiającego (może być to dyspozycja ustna).

3.4. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej w terenie, gdzie ma być wykonywana usługa aby zdobyć wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania usługi i prawidłowej wyceny jej wartości.

3.5. Usługi będą wykonywane na terenie czynnym. Należy przestrzegać porządku i zasad współżycia społecznego.

 

3.6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

3.7. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  najniższa cena - 100%

 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

5. Termin wykonania zamówienia (wymagany) – od dnia zawarcia umowy do 30.09.2013r.

 

6. Opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

·   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.:

·   spełniają wymogi art. 22 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

·   nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych,

·   zaoferują termin płatności za wykonane zamówienia nie krótszy niż 30 dni.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków  udziału w postępowaniu:

1)       w celu wykazania  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania wykonawca przedkłada:

a.       aktualną decyzję właściwego organu zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm),

b.       aktualną decyzję właściwego organu zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie zbierania oraz transportu odpadów, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

c.        aktualną umowę z właścicielem stacji zlewnej na przyjęcie nieczystości ciekłych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 roku w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewni.

2)       Wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do ogłoszenia;

3)       Wypełniony i podpisany formularz cenowy stanowiący kalkulację ceny ofertowej z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1A do ogłoszenia.

4)       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do ogłoszenia

5)       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – załącznik nr 2A do ogłoszenia,

6)       Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy (wykonawcy) składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty.

7)       Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji, w okresie ostatnich 3 lat licząc od daty terminu składania ofert, przynajmniej 1 zamówienia  obejmującego usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych (ścieków bytowych) ze zbiornika bezodpływowego.

Dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. referencje.

8)       Wykazu sprzętu /narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 4 do ogłoszenia

Wykonawca winien udokumentować, że dysponuje lub będzie dysponował niżej wymienionym sprzętem niezbędnymi do wykonania zamówienia tj: - min. 1 pojazd asenizacyjny do wywozu odpadów komunalnych płynnych wyposażony w licznik ścieków.

9)       Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 100.000 zł.

 

 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7  niniejszego ogłoszenia, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt 7, ppkt. 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8)  niniejszego ogłoszenia dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile te podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów  niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu
z udziału w postępowaniu.

 

8.       Termin składania ofert upływa dnia 01.10.2012r. o godzinie 09:00

9.       Ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami. należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pok. nr 4 (sekretariat). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczoną napisem:

„Oferta na wywóz nieczystości płynnych (ścieków bytowych)

z nieruchomości zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”

 

10.    Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.10.2012r. o godzinie 09:15 – pokój nr 6 

11.    11. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Joanna Urbańska – pokój nr 6

tel. (59) 84 87 522,  w godz. od 9:00 do 13:00

12.    Termin związania z ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

 

13.    OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1)       Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

2)       Cena ofertowa winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla realizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt transportu i odbioru ścieków w oczyszczalni. Oferowana cena winna być ceną całkowitą za wywóz 1 008 m³ ścieków, cena za wywóz 1 m³ ścieków wynikać będzie z ceny całkowitej. Przy ocenie ofert pod uwagę będzie brana cena całkowita.

3)       Cena ofertowa winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w: ogłoszeniu o konkursie, istotnych postanowieniach umownych.

4)       Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będzie w złotych polskich.

5)       Cena ofertowa winna zawierać podatek VAT.

 

14.    Niniejsze zapytanie ofertowe służy ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru  wykonawcy w ramach w/w postepowania.

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2012-09-25, godz. 12:11)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:39)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie - odbiór nieczystości płynnych.pdf266,50 kB
Zalacznik nr 1_Formularz oferty.pdf172,45 kB
Zalacznik nr 1A_Formularz cenowy.pdf187,30 kB
Zalacznik nr 2_do ogłoszenia_oswiadczenie.pdf131,90 kB
Zalacznik nr 3_do ogłoszenia_wykaz uslug.pdf126,05 kB
Zalacznik nr 4_do ogłoszenia_wykaz sprzetu.pdf134,84 kB
Zalacznik nr 5_Wzor umowy odbiór nieczyst. plynnych.pdf156,15 kB
Załącznik nr 1 do umowy_wzor protokolu odbioru.pdf162,64 kB
Załącznik nr 2A do ogłoszenia.pdf266,91 kB
Informacja o wyniku postepowania.pdf377,43 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1835077