Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 24.03.2020r.

 

 

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

 

Numer sprawy: 16/DTZ/K/U/2020

 

 1. Zamawiający:

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku                     

  ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk,    

 2. Przedmiot zamówienia: Dostawę artykułów biurowych i piśmienniczych oraz papieru kserograficznego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku

 3. Termin wykonania zamówienia:  

  Termin wykonania - do dnia 31.12.2020 r.

 4. Termin i miejsce składania ofert:  31.03.2020 r., o godz. 10:00.

  Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.                  76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).

 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

 1. Konkurs ofert na – Dostawę artykułów biurowych i piśmienniczych oraz papieru kserograficznego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Nr sprawy: 16/DTZ/K/U/2020, nie otwierać przed dniem 31.03.2020 roku godz. 10:00.

 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1 do instrukcji dla oferentów. 

 3. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.03.2020r. o godz. 10:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

 4. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury. 

 5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Dorota Wysocka, Małgorzata Krzysztofik  tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych, w godz. 8:00-15:00.

 6. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 100%.

 7. Szczegółowe warunki udziału określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

 8. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

 9. Informacje o wynikach postępowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 10. Załączniki:

  1. Instrukcja dla oferentów

  2. Formularz oferty

  3. Wykaz usług

  4. Wzór umowy

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie.pdf496,74 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 418,89 kB
Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy.doc319,50 kB
Załącznik nr 2 - Wykaz usług.docx17,78 kB
Załącznik nr 3 - Wzór umowy.docx26,54 kB
Odpowiedzi na zapytania.pdf449,88 kB
Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy- poprawiony.doc318,00 kB
Odpowiedź na zapytanie.pdf232,85 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf508,55 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2020-03-24, godz. 13:20)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2020-03-24, godz. 13:17)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4605471