Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Tuwima 4
76-200 Słupsk
Działające w imieniu i rzecz:
Wspólnoty Mieszkaniowej Armii Krajowej 2
 
 

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska  –  budynku przy ul. Armii Krajowej 2

 
 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. , 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4 , pok. 4 (Sekretariat ) nie później niż do dnia 2 marca 2020 r.  do  godz. 900.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 2 marca 2020 r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego,
tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

3. Otwarcie ofert jest jawne.

Zmienia się termin składania i otwarcia ofert  na dzień 09 marca 2020 roku.

Godziny  składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 -  Wzór umowy

Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik Nr 6 -  Wykaz  osób

Załącznik Nr 7 -  Oświadczenie – grupa kapitałowa

Załącznik Nr 8 -  Opis przedmiotu zamówienia Armii Krajowej 2

Załącznik Nr 9 -  Projekt budowlany – Armii Krajowej 2

Załącznik Nr 10 - STWiOR – Armii Krajowej 2

Załącznik Nr 11 - Przedmiar robót – Armii Krajowej 2

Załącznik Nr 12 - Decyzja Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków

Załącznik Nr 13 - Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielenia pozwolenia na budowę

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
SIWZ.pdf14 406,34 kB
Zał. 1- Formularz oferty.doc109,00 kB
Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc91,50 kB
Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc93,00 kB
Zał. 4 - wzór umowy.doc293,00 kB
Zał. 5 - Wykaz robót.doc79,00 kB
Zał. 6 - Wykaz osób.doc70,50 kB
Zał. 7 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc76,50 kB
Zał. 8- szczegółowy opis zamówienia Armii Krajowej 2.doc34,50 kB
Zał. 9 - Projekt Armii Krajowej 2.zip9 179,09 kB
Zał. 10-STWiOR Armii Krajowej 2.pdf344,76 kB
Zał. 11 -Przedmiar robót Armii Krajowej 2.pdf141,96 kB
Zał. 12 - Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserawtora Zabytków.pdf1 292,41 kB
Zał. 13 - Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielenia pozwolenia na budowę.pdf1 599,13 kB
ZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html90,60 kB
Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ .pdf1 053,32 kB
Zał. 8 - szczegółowy opis zamówienia Armii Krajowej 2 -popr..doc38,00 kB
Zał. 9 Projekt budowlany Armii Krajowej 2 popr.zip11 273,25 kB
Zał. 10 - STWiOR - Armii Krajowej 2 - popr.pdf7 618,07 kB
Zał. 11 - A. Krajowej 2 przedmiar popr..pdf332,12 kB
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.html20,39 kB
Sprostowanie odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ.pdf428,19 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf715,04 kB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf531,87 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2020-02-13, godz. 10:37)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2020-02-27, godz. 09:50)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626656