Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych
ZAMAWIAJĄCY:
MIASTO SŁUPSK
reprezentowanym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.138h i 138o ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze zm.) Zamawiający zamierza udzielić zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 138g ust.1, na:

świadczenie usługi całodobowej (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) ochrony fizycznej oraz 10 godzinnej ochrony dziennej i zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa - budynku użyteczności publicznej przy ul. J. Pawła II nr1 w Słupsku usytuowanego na działce Nr 482/2.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

79710000-4  - Usługi ochroniarskie

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4, pok. 04 (Sekretariat) nie później niż do dnia 30 stycznia 2020 r.  do  godz. 9: 00.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 30 stycznia 2020 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – formularz oferty

Załącznik Nr 2 – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 3 – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 – wykaz wykonanych usług

Załącznik Nr 5 – wykaz osób

Załącznik Nr 6 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 7 – projekt umowy

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf6 258,57 kB
Zalacznik nr 1 - Formularz oferty .doc65,50 kB
Załącznik nr 2 - Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału 2.doc40,50 kB
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 2.doc38,50 kB
Załącznik nr 4 - Wykaz Usług.doc45,50 kB
Załącznik nr 5 - Wykaz osób.doc87,00 kB
Załącznik nr 6 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc41,00 kB
Załącznik nr 7 - wzór umowy.doc97,50 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf442,21 kB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf546,35 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2020-01-23, godz. 14:19)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2020-01-23, godz. 14:18)
Odwiedzin: 1239

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5409391