Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

KONKURS OFERT - Nr sprawy: 5/DPZ/12/RB/2012

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro

 

 

1. Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, woj. pomorskie,

tel. (059) 842 82 93, fax. (059) 842 80 48, http://www.pgm.slupsk.pl,  – zarządca nieruchomości działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk oraz w imieniu zarządzanych wspólnot mieszkaniowych zaprasza do składania ofert w przedmiotowym Konkursie ofert

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie oraz  istotne warunki udziału w Konkursie ofert (stosowne załączniki i formularze): http://www.pgm.slupsk.pl (zakładka Przetargi)

 

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia są roboty zduńskie:

1.       w rejonie AZG - przestawienie trzonów piecowych ze starych kafli 5 sz., oraz przestawienie trzonów piecowych z nowych kafli 2 szt.

2.       w rejonie AWIL-1 Przestawienie trzonów piecowych ze starych kafli 7 sz., oraz przestawienie trzonów piecowych z nowych kafli 2 szt.

3.       w rejonie AWIL-2 Przestawienie trzonów piecowych ze starych kafli 3 sz., oraz przestawienie trzonów piecowych z nowych kafli 2 szt. oraz  rozbiórka 7 szt pieców (rozebrane kafle mają być złożone w AWIL-2)

 

2) Szczegółowy opis przedmiotem zamówienia oraz zakres wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia
i obowiązków stawianych dla wykonawcy określają:

-  przedmiary robót  stanowiące załączniki do niniejszego konkursu,

 

3) Określenie lokalizacji robót oraz zakresu i ilości pieców do przestawienia określać będzie każdorazowo pisemne zlecenie robót  wystawiane Wykonawcy przez Kierowników lub inne wskazane przez nich osoby z poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego.

 

4) Nowe komplety kafli piecowych zapewnia Zamawiający.

 

5) Organizacja pracy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać zabezpieczenie przed uszkodzeniem podłóg i mebli w pomieszczeniach, w których wykonywane będą roboty. Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić roboty  w sposób, który nie będzie naruszał interesów osób trzecich.

 

6) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia.

 

3. Gwarancja jakości wykonania robót

Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty wynosi 3 lata. Zamawiający określa 36 miesięczny okres rękojmi z tytułu wad przedmiotu umowy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót.

 

4. Podwykonawcy

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie powyższego wymogu winno nastąpić w oświadczeniu Wykonawcy sporządzonym wg wzoru – załącznik nr 6. Nie załączenie do oferty powyższego załącznika będzie równoznaczne z tym, że całość zamówienia wykonawca wykona siłami własnymi.

 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

6.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

7. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  najniższa cena - 100%

 

8. Termin wykonania zamówienia (wymagany) – od dnia zawarcia umowy do 31.10.2012r.

 

9. Opis warunków udziału w postępowaniu.

1) posiadanie wiedzy i doświadczenia - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie tożsame zamówienia (jedno lub kilka). Za tożsame zamówienie zamawiający uznawykonanierobót zduńskich polegających na przestawianiu pieców ze starych kafli oraz przestawianiu lub pobudowaniu pieców z nowych kafli.

Weryfikację spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający dokona na podstawie przedłożonego przez wykonawcę wykazu wykonanych robót.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek  winien spełnić co najmniej jeden z wykonawców lub wykonawcy mogą spełnić go łącznie.

2)  dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wykonawca winien dysponować:

·         co najmniej 2 pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje lub minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu robót zduńskich,

·         co najmniej jednym samochodem ciężarowym (dostawczym) o ładowności min. 900kg do przewozu materiałów, sprzętu i narzędzi oraz pracowników

·         odpowiednim sprzętem i  narzędziami niezbędnymi do wykonywania robót ( kobyłki, podesty, wanny lub kasterki do mieszania zapraw,  wiertarki elektryczne, szlifierki kątowe  itp.). 

 

Spełnienie powyższego warunku uznane zostanie przez Zamawiającego na podstawie złożonego w ofercie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).

 

3) sytuacja ekonomiczna i finansowa - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł. Jeżeli z polisy nie wynika fakt jej opłacenia wykonawca jest zobowiązany przedstawić również dokument (np. kserokopie przelewu), z którego wynikać będzie fakt opłacenia polisy w całości lub też opłacenie wymaganych rat.

 

Wykonawcy są zobowiązani wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i przesłanek braku podstaw do wykluczenia, z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp nie później niż na dzień składania ofert.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej  zostanie dokonana zgodnie z  formułą: spełnia – nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę.

 

Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 

 

10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków  udziału w postępowaniu:

 

1)       Do oferty sporządzonej w oparciu o formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. Niniejszego ogłoszenia;

 

2)       Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wg załączonego wzoru (załącznik nr 2);

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenie składa co najmniej jeden z tych wykonawców, albo każdy wykonawca złoży oświadczenie, albo wszyscy wykonawcy złożą wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki.

 

3)       Wykaz robót zduńskich w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia –  wzór formularza przedstawia  załącznik nr 3;

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykaz ten składa wykonawca, który potwierdza spełnienie warunku.

 

4)       opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000 zł;

 

5)       Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru  załącznika nr 4;

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

 

6)       aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy  (wzór oświadczenia osób fizycznych zawarty jest na formularzu załącznika nr 5);

7)       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

8)       aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

9)       Inne dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:

10)   Wykaz tych części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wz wykorzystaniem  wzoru załącznika nr 6 do SIWZ.

11)   kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej 

 

 

11. Termin składania ofert upływa dnia 10.08.2012r. o godzinie 9:00

 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1)       Cenę ofertową należy obliczyć łącznie z podatkiem VAT w wysokości 8% (z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2)       W formularzu oferty należy podać wartość netto, wartość podatku VAT i cenę brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie robót objętych zamówieniem.

3)       Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty bezpośrednie oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem zamówienia tj.  wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

a.       w przedmiarach robót,

b.       w wzorze umowy

c.        oraz powinna uwzględniać specyfikę o raz miejsce i czas wykonywania robót tj. zamieszkałe lokale mieszkalne – konieczność zabezpieczania podłóg i mebli, a także lokalizację robót na różnych kondygnacjach (od parteru do 4 pietra) i w skrajnie różnych częściach miasta Słupska. 

4)       Kalkulację ceny w postaci kosztorysu ofertowego należy załączyć do oferty.

5)       Wartość kosztorysu musi być równa wartości ceny ofertowej.

a.       Podane w przedmiarach robót i w kosztorysie nakładczym podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR oraz ilości i normy materiałów stanowią obowiązującą dla wykonawcy podstawę do kalkulacji ceny ofertowej. 

b.       Kosztorys ofertowy musi określać cenę ofertową brutto z VAT i musi być sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej oraz  musi uwzględniać i określać wszystkie materiały w ilościach określonych przez Zamawiającego w kosztorysie nakładczym oraz ceny jednostkowe poszczególnych materiałów. Kosztorys ofertowy oprócz części kosztorysowej musi zawierać: stronę tytułową, zawierającą w szczególności opis przedmiotu zamówienia, nazwę i adres wykonawcy (lub pieczęć wykonawcy) dane wyjściowe do kosztorysowania tj. cenę roboczogodziny, wysokość narzutów kosztów pośrednich  Kp do (RiS), wysokość wskaźnika kosztów zakupu materiałów (Kz) i wysokości wskaźnika zysku (Z). tabelę elementów scalonych oraz zestawienie materiałów.

6)       Zbiorcze zestawienie materiałów  musi zawierać wyszczególnienie cen jednostkowych materiałów.

7)       Zamawiający nie dopuszcza stosowania upustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych) jak również do ogólnej ceny oferty.  

8)       Cena podana w ofercie winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami SIWZ w tym koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenie podłóg i mebli, przewóz załadunek i rozładunek materiałów inwestora.

9)       Cena musi być wyrażona w wartości brutto i wartości netto w złotych polskich. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

10)   Wszystkie wartości oraz ostateczną cenę oferty należy obliczyć i podać zgodnie z polskim systemem płatniczym z dokładnością zaokrągleń do drugiego miejsca po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

11)  UWAGA: NIE NALEŻY UJMOWAC WARTOSCI KPL KAFLI (KPL KAFLI INWESTORA) W LOKALACH UJETYCH W PRZEDMIARACH ROBÓT! 

 

12. Miejsce składania ofert

Ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami. należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pok. nr 4 (sekretariat). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczoną napisem:

 

„Oferta na wykonywanie robót zduńskich w zasobach mieszkaniowych Miasta Słupsk zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”

 

11. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Joanna Urbańska – pokój nr 6., tel. (59) 84 87 522,
 w godz. od 9:00 do 13:00

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2012-07-31, godz. 12:33)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:37)
Nazwa plikuRozmiar
Załączniki nr 1 formularz oferty_roboty zduńskie.pdf207,57 kB
Załączniki nr 2, 3, 4, 5 i 6 do SIWZ_wzory formularzy i oświadczeń.pdf256,66 kB
Załącznik nr 7- wzór umow roboty zduńskie_2012.pdf211,92 kB
przedmiar robót - piece kaflowe w rejonie AWiL 1.pdf71,12 kB
przedmiar robót - piece kaflowe w rejonie AWiL 2.pdf46,96 kB
przedmiar robót - piece kaflowe w rejonie AZG.pdf69,60 kB
Ogłoszenie r. zdunskie 2012.pdf286,24 kB
wyjaśnienia do ogł. o konkursie nr 5_DPZ_12_RB_2012.zip5 143,86 kB
przedmiar robót - piece kaflowe w rejonie AWiL 1 - KOREKTA.pdf76,66 kB
przedmiar robót - piece kaflowe w rejonie AZG - KOREKTA.pdf74,31 kB
informacja o wyniku postepowania nr 5_DPZ_12_RB_2012.jpg1 516,68 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1835157