Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 13.08.2019 r.

  

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

 

 Numer sprawy: 23/DTZ/K/U/2019

 

 1. Zamawiający: Miasto Słupsk

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku                     

  ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk,

  działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk                      

 2. Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu budowalnego wraz z oszacowanym kosztem wykonania naprawy, wzmocnienia i zabezpieczenia budynku komunalnego przy ul Kołłątaja 47 w Słupsku.

 3. Termin wykonania zamówienia:  19 października 2019

 4. Termin i miejsce składania ofert:   23.08.2019r., o godz. 9:00.

  Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.                  76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).

  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

Konkurs ofert na „Wykonanie projektu budowalnego wraz z oszacowanym kosztem wykonania naprawy, wzmocnienia i zabezpieczenia budynku komunalnego przy ul Kołłątaja 47 w Słupsku.” Nr sprawy: 23/DTZ/K/U/2019, nie otwierać przed dniem  22.08.2019 roku godz. 9:30.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.08.2019r. o godz. 09:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

 1. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury. 

 2.  Kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 100%, Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

 3. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

 4. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 5. Załączniki:

  1. Instrukcja dla oferentów

  2. Formularz ofertowy

  3. Wykaz osób

  4. Wzór umowy

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie.pdf480,96 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 886,08 kB
Zał. 1- Formularz oferty.doc69,00 kB
Zał. 2- Wykaz osób.doc85,50 kB
Zał. 3 - projekt umowy.docx37,67 kB
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania.pdf213,09 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2019-08-13, godz. 11:53)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2019-08-13, godz. 11:51)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2614157