Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: 7/DTZ/P/RB/2019

 

Zamawiający:                                                                           

Miasto Słupsk, w którego imieniu działa zarządca nieruchomości

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4

 

„Przestawienie pieców kaflowych w lokalach będących własnością Miasta Słupsk zarządzanych przez PGM Sp. z o.o.”

 

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4, pok. 04 (Sekretariat) nie później niż do dnia    28 lutego 2019 r.  do  godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 lutego 2019 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

Otwarcie ofert jest jawne.

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert.

Termin składania ofert ustala się na dzień 6 marca 2019 roku, godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian

Załączniki :

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 – Wykaz robót

Załącznik Nr 6 – Wzór umowy

Załącznik Nr 7 – Przedmiar robót

Załącznik Nr 8 – STWiORB

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
SIWZ.pdf11 269,27 kB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty .doc57,00 kB
Załącznik nr 2 - Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału 2.doc40,00 kB
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 2.doc38,00 kB
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc40,00 kB
Załącznik nr 5 - Wykaz robót.doc46,00 kB
Załącznik nr 6 - Wzór umowy.doc151,50 kB
Załącznik nr 6 - Wzór umowy.doc151,50 kB
Załącznik nr 7 - Przedmiar robót .pdf414,04 kB
Załącznik nr 8-STWIORB .pdf426,40 kB
ZP400PodgladOpublikowanego.aspx.htm75,38 kB
Zmiana terminu składania ofert.pdf214,63 kB
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.htm20,37 kB
Odpowiedź na pytania do treści SIWZ.pdf593,25 kB
Załącznik Nr 7 - przedmiar - nakładczy- popr.pdf410,68 kB
Załącznik Nr 8 -STWIORB - popr.odt22,56 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf466,17 kB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf249,24 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2019-02-13, godz. 11:47)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2019-02-22, godz. 12:57)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626692