Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 16.10.2018r.

 

  

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

 

Numer sprawy: 31/DTZ/RB/2018

  

 1. Zamawiający: Miasto Słupsk

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku                     

  ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk,

  działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk                      

 2. Przedmiot zamówienia: „Wykonanie rozbiórki komórek lokatorskich i garaży przy ul Kopernika 2a, Na Wzgórzu 2-6,  Świętego Piotra 23 i  Świętego Piotra 24”.

 3. Termin wykonania zamówienia: od  dnia 30.11.2018r.

 4. Termin i miejsce składania ofert:  23.10.2018r., o godz. 9:00.

  Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.                  76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).

  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

Konkurs ofert na „Wykonanie rozbiórki komórek lokatorskich i garaży przy ul Kopernika 2a, Na Wzgórzu 2-6,  Świętego Piotra 23 i  Świętego Piotra 24”.

– Nr sprawy: 31/DTZ/RB/2018, nie otwierać przed dniem  23.10.2018 roku godz. 9:30.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.10.2018r. o godz. 09:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

 1. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury. 

 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Krzysztofik, Dorota Wysocka, tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych, w godz. 8:00-15:00.

 3. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 100%.

 4. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

 5. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

 6. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 7. Załączniki:

  1. Instrukcja dla oferentów

  2. Formularz oferty

  3. Wykaz robót

  4. Wzór umowy

  5. Przedmiar robót

    

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie.pdf470,29 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf3 179,77 kB
Zał. 1- Formularz oferty.doc69,00 kB
Zał. 2 - Wykaz robót.doc46,50 kB
Zał. 3 Wzór umowy-.docx33,73 kB
Zał. 4 - Przedmiar.pdf2 063,42 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf582,95 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2018-10-16, godz. 14:02)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2018-10-16, godz. 14:11)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5104048