Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 15.06.2018r.  

  

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

 

Numer sprawy: 16/DTZ/D/U/2018

 

 1. Zamawiający:

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku                     

  ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk,    

 2. Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa i Konserwacja istniejącej instalacji klimatyzacji w budynkach przy ul Tuwima 4 i pl. Zwycięstwa 4 – budynek BOM ”

 3. Termin wykonania zamówienia:  do 06.07.2018 roku

 4. Termin i miejsce składania ofert:  20.06.2018 r., o godz. 9:00.

  Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.                  76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).

 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

Konkurs ofert na –„Rozbudowa i konserwacja istniejącej instalacji klimatyzacji w budynkach przy ul Tuwima 4 i pl. Zwycięstwa 4 – budynek BOM .” - Nr sprawy: 16/DTZ/D/U/2018, nie otwierać przed dniem 20.06.2018 roku godz. 9:00.

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1 do instrukcji dla oferentów. 

 2. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.06.2018r. o godz. 9:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

 3. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury. 

 4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marek Ziętek, Małgorzata Krzysztofik  tel. 59 84 87 546, 521, Dział zamówień publicznych, w godz. 8:00-15:00.

 5. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 100%.

 6. Szczegółowe warunki udziału określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

 7. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

 8. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 9. Załączniki:

  1. Instrukcja dla oferentów

  2. Formularz oferty

  3. Wykaz dostaw

  4. Wzór umowy

    

   Podpisała:Ewa Wach

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie.pdf463,30 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 091,00 kB
Załšcznik nr 1 - Formularz oferty.doc68,50 kB
Załącznik nr 2 - Wzór umowy.doc57,00 kB
Załšcznik nr 3- Wykaz dostaw.doc39,50 kB
unieważnienie.pdf183,39 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2018-06-15, godz. 08:39)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2018-06-15, godz. 08:39)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2739526