Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

KONKURS OFERT – ogłoszenie ____________________________________________________________________________________________________ 1. ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku 76 – 200 Słupsk, ul. Tuwima 4 Zarządca nieruchomości działający w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk Telefon : centrala (059) 84 87 600, fax.(59) 84 280 48 NIP: 839-00-07-9643. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: http://www.pgm.slupsk.pl ____________________________________________________________________________________________________ zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionych usług ____________________________________________________________________________________________________ 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z wykonaniem okresowych (rocznych) przeglądów instalacji i przyborów gazowych w częściach wspólnych oraz w lokalach w 326 budynkach mieszkalnych będących 100% własnością Miasta Słupsk znajdujących się w rejonie Administracji Zasobów Gminnych PGM Sp. z o.o. przy Pl. Zwycięstwa 4 w Słupsku. Ilość budynków – 326, ilość lokali – 2164, ilość mb instalacji w częściach wspólnych budynków – 7247, w tym ilość lokali z butlami gazowymi - 276 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjno-Budowlanych (STWiORIB) stanowiąca załącznik nr 3 do wzoru umowy, 2) Szczegółowy wykazy nieruchomości z ilościami mieszkań i mb instalacji w częściach wspólnych odrębnie dla każdej nieruchomości stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ 3) wzór umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. ani ofert wariantowych. 4. Termin wykonania zamówienia (wymagany) – od 08.12.2011r. do 31.01.2012r.. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków określa – rozdział V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczeń oraz dokumentów określonych szczegółowo w rozdziale VI. SIWZ. 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena - 100% 8. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4 (sekretariat) Termin składania ofert upływa w dniu 06.12. 2011r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2011r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego – pokój nr 6. Pełna treść ogłoszenia, oraz SIWZ znajdują się w załącznikach poniżej. ____________________________________________________________________________________________________ Termin i miejsce składania ofert : 06.12.2011r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie - Konkurs Ofert_przeglądy inst. gaz. _Rejon AZG.pdf83,11 kB
SIWZ_przegląd instalacji gazowych _Konkurs ofert_Rejon AZG.pdf198,94 kB
Załączniki nr 1 do SIWZ_ formularz oferty_Rej AZG.pdf96,14 kB
Załączniki nr 1 do SIWZ_ formularz oferty_AZG.doc45,00 kB
Załącznik nr 1.1. do SIWZ_Formularz cenowy -przegl. inst. gaz_Rej AZG.pdf82,79 kB
Załączniki od nr 2 do nr 6 do SIWZ_wzory formularzy i oświadczeń..pdf172,31 kB
Załączniki od nr 2 do 6 do SIWZ_wzory formularzy i oświadczeń.doc106,00 kB
Załacznik nr 7 SIWZ_ wzór umowy przegl. inst. gaz Rej. AZG.pdf94,45 kB
Załącznik nr 1 do umowy_Protokół - przegl. inst. gaz_budynek_Rej. AZG.pdf88,27 kB
Załącznik nr 1A do umowy_Protokół przeglądu inst. gaz._lokal.pdf108,33 kB
Załącznik nr 1B do umowy _NAKAZ.pdf93,99 kB
Załącznik nr 2 do umowy_ Wytyczne GINB.pdf541,15 kB
Załącznik nr 3 do umowy_Specyfikacja techniczna - przegląg instal. gaz_Rej AZG.pdf126,35 kB
Załacznik nr 8 do SIWZ_wykaz budynków - Rejon adm. AZG.pdf3 433,77 kB
Zawiadomienie o wyniku postępowania_Nr spr. 16_DPZ-13A_U_2011.pdf80,08 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-11-30, godz. 22:26)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:36)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4605192