Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn 18.07.2017r..

Numer sprawy: 12/DPZ/D/7/2017

OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT

„Zakup i dostawa serwera Dell R530” 


1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku  ul. Tuwima 4, 76 – 200 Słupsk
2. Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa
Zakup i dostawa nowego serwera Dell R530 wraz z licencjami i oprogramowaniem.
3. Termin wykonania zamówienia:  7 dni od dnia przekazania zlecenia zakupu.
4. Termin i miejsce składania ofert:
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 25.07.2017r., o godz. 10:30. 
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
4) „Oferta –Zakup i dostawa serwera Dell R530”
5) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
6) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.07.2017r. o godz. 10:35  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
11. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wzór umowy
6) Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego


Podpisał: Ewa Wach - Prezes Zarządu

 

Słupsk, 24.07.2017r.

 

Do wszystkich Wykonawców

 

INFORMACJA O ZMIENIE TREŚCI WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro na zakup i dostawę serwera Dell R530.

 

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany warunków realizacji zamówienia wydłużając termin dostawy sprzętu komputerowego do 21 dni. Zmiana terminu realizacji zamówienia została dokonana na pisemny wniosek oferenta.

 

Niniejsza zmiana powoduje wydłużenie terminu do składania ofert do dnia 28 lipca 2017r., godzina składania ofert pozostaje bez zmian.

 

Z poważaniem

Ewa Wach - Prezes Zarządu


 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf415,71 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf1 934,92 kB
Opis paramentrów technicznych serwera.pdf213,60 kB
Wzór umowy.docx22,37 kB
Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy.doc54,00 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.doc30,50 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia.doc31,50 kB
informacja o wyniku postępowania.pdf944,58 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2017-07-18, godz. 13:06)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2017-07-24, godz. 07:57)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4604341