Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

                                                                                Słupsk, dn. 29.12.2016r.

 

 

 

Numer sprawy: 33/DPZ/U/12/2016

OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT
Wykonanie audytów energetycznych w zakresie wykonania termomodernizacji budynków komunalnych zlokalizowanych w Słupsku”

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.
Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie audytów energetycznych w zakresie wykonania termomodernizacji budynków komunalnych zlokalizowanych w Słupsku.
Termin wykonania zamówienia: w terminie do 15 marca 2017r.
Termin i miejsce składania ofert:
Termin składania ofert: upływa w dniu 05.01.2017r., o godz. 7:10
Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta – Konkurs ofert na wykonanie audytów energetycznych w zakresie wykonania termomodernizacji budynków komunalnych zlokalizowanych w Słupsku – nr sprawy 33/DPZ/U/12/2016
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1.
Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.01.2017r. o godz. 7:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
Termin płatności: max. 30 dni od daty złożenia faktury.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Włodarczyk tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
Jedynym kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 100%.
Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz osób
6) Wzór umowy

 

Słupsk, dnia 02 styczeń 2017r.


Do Wykonawców,
biorących udział w postępowaniu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu oferta   o wartości szacunkowej mniejszej niż 30000 Euro, na wykonanie audytów energetycznych w zakresie wykonania termomodernizacji budynków komunalnych zlokalizowanych w Słupsku – nr sprawy 33/DPZ/U/12/2016. 

WYJAŚNIENIA DLA WYKONAWCÓW

W związku z zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 1:
Czy jest dostępna jakaś dokumentacja architektoniczno-budowlana obiektów ( rzuty poziome kondygnacji, elewacje, itp.)? Czy audytor w ramach audytu musi wykonać nową profesjonalną inwentaryzację architektoniczno-budowlaną?
Odpowiedź
Zamawiający nie dysponuje żadną dokumentacją architektoniczno-budowlaną. Audytor w celu wykonania audytu jest zobowiązany dokonać we własnym zakresie pomiarów i określić paramenty budowlane obiektu. Nie wymagana jest profesjonalna inwentaryzacja architektoniczno-budowlana.

Pytanie 2:
Jakie przeważnie są źródła ciepła c.o. i c.w.u. budynków ( kotły gazowe lokalowe, piece węglowe, węzły ciepłownicze itp. ) i czy instalacje grzewcze budynku były już wcześniej modernizowane.
Odpowiedź
Budynki nie są podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. W lokalach znajdują się indywidualne źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody, źródła te są bardzo zróżnicowane tj. kotły gazowe, piece węgłowe, elektryczne, i inne. Zamawiający nie posiada informacji czy te instalacje wcześniej były modernizowane.

Pytanie 3:
Czy budynki podlegają ochronie zabytków i w związku z tym czy jest problem z ociepleniem przegród na zewnątrz, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej? I czy ocieplenie od wewnątrz może być kosztem kwalifikowanym?
Odpowiedź:
Z pośród 16 budynków dwa są objęte ochrona Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków tj. Jaracza 17 oraz Kołłątaja 47. Audytor przed przystąpieniem do wykonania opracowania winien ustalić zakres ocieplenia elewacji oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej z Konserwatorem Zabytków.

Pytanie 4:
Jakie są warunki finansowania modernizacji RPO Woj. Pomorskiego, NFOŚiGW inne?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje wykorzystania audytów do ubiegania się o finansowanie z funduszy europejskich czy NFOŚiGW.

 

Pytanie 5:
Czy Inwestor przewiduje instalację ogniw fotowoltaicznych i w związku z tym audyt powinien także uwzględniać i ten wariant poprawy efektywności energetycznej budynku?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje wykonania instalacji ogniw fotowoltaicznych.

Pytanie 6:
Czy faktura za zlecenie może być od przedsiębiorcy zwolnionego podmiotowo z podatku VAT.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zastrzega złożenia oferty do Wykonawców będących podatnikiem podatku VAT. Wykonawca winien włożyć stosowne oświadczenie na okoliczność o której mowa w pytaniu.

Pytanie 7:
zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 33/DPZ/U/12/2016 proszę o informację dot. wielkości budynków. Proszę o podanie powierzchni użytkowych oraz liczbę kondygnacji.
Odpowiedź:
Zamawiający podaje pow. użytkowa oraz kubaturę budynku
Nr  Adres nieruchomości Powierzchnia użytkowa Kubatura
1 Armii Krajowej 11 289,95 782,865
2 Szkolna 6 568,00 3301,05
3 Polna 1 160,48 711,00
4 Jaracza 13 484,37 1307,799
5 Jaracza 17 375,12 1012,824
6 Jaracza 27 317,45 857,115
7 Kilińskiego 15 284,01 766,827
8 Kilińskiego 22 277,98 750,546
9 Kołłątaja 47 589,10 1590,57
10 Niemcewicza 19 526,86 1422,522
11 Tuwima 22of 510,61 1378,64
12 Bałtycka 13 259,12 699,62
13 Bałtycka 15 262,01 707,42
14 Partyzantów 29 348,00 2434,00
15 H. Pobożnego 16 228,00 1251,00
16 Plac Powstańców Warszawy 2 576,00 3176,00


Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego dnia 02.01.2017r.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
OGŁOSZENIE KONKURS OFERT.pdf741,29 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf3 659,29 kB
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx27,46 kB
Załącznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału.doc32,50 kB
Załącznik nr 3 Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc31,00 kB
Załącznik nr 4 Wykaz osób.docx18,73 kB
Załącznik nr 5 Umowa wzór.doc75,50 kB
Wyjaśnienia dla Wykonawców.pdf1 271,15 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf1 981,56 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-12-29, godz. 10:29)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2017-01-02, godz. 12:02)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4605593