Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 15.11.2016r.
Numer sprawy: 29/DPZ/RB/11/2016

 

KONKURS OFERT
„Wykonanie utwardzenia terenu wraz z wykonaniem odprowadzenia wód opadowych z działki nr 559/71 przy ulicy Piłsudskiego 3 w Słupsku”


1.  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku                     ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupska.
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Instrukcji dla Oferentów, przedmiarze robót i we wzorze umowy.
2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016r.
3. Termin i  miejsce składania ofert:
Termin składania ofert: upływa w dniu 23.11.2016r., o godz. 7:10
Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o., 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta - Wykonanie utwardzenia terenu wraz z wykonaniem odprowadzenia wód opadowych z działki nr 559/71 przy ulicy Piłsudskiego 3 w Słupsku.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
4. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.11.2016r. o godz. 7:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury.
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 100%.
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
11. Załączniki:
1. Instrukcja dla oferentów
2. Formularz oferty
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5. Wykaz osób
6. Wzór umowy
7. Przedmiar robót

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf323,62 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 170,71 kB
Przedmiar robót.pdf1 076,25 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc55,00 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału.doc32,50 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc31,00 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz osób.odt9,96 kB
Zalacznik nr 5 Wzór umowy.docx33,25 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf423,71 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf322,14 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-11-15, godz. 14:22)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-11-15, godz. 14:22)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4604413