Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

                                                                          Słupsk, dn. 12.10.2016r.
Numer sprawy: 20/DPZ/RB/10/2016
                                           OGŁOSZENIE
                                          KONKURS OFERT

„Roboty budowlane w zakresie rozbiórki budynku mieszkalnego i pomieszczeń gospodarczych przy ulicy Długiej 32 w Słupsku”

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
roboty budowlane w zakresie rozbiórki budynku mieszkalnego i kompleksu pomieszczeń gospodarczych przy ul. Długiej 32 w Słupsku.
3. Termin wykonania zamówienia: od dnia 30-11-2016.
4. Termin i miejsce składania ofert: 26.10.2016r., o godz. 07:10.
Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
"Oferta - Konkurs na wykonanie: „Roboty budowlane w zakresie rozbiórki budynku mieszkalnego i pomieszczeń gospodarczych przy ulicy Długiej 32 w Słupsku”
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1.
Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.10.2016r. o godz. 07:20 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury.
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Włodarczyk tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 100%.
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
11. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz robót
6) Wykaz osób
7) Wzór umowy
8) Przedmiar robót
9) STWiOR
10) Projekt budowlany, plan sytuacyjny

 

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-10-13, godz. 09:45)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-10-13, godz. 09:36)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie konkurs ofert.pdf315,92 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 379,35 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc55,00 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału.doc31,50 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc30,50 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz robót.docx19,83 kB
Zalacznik nr 5 Wykaz osób.odt22,40 kB
DŁUGA - ROZBIÓRKA -PRZEDMIAR.pdf156,65 kB
SST_1_-_ROBOTY_ROZBIORKOWE.pdf66,26 kB
Opis techniczny -długa 31- budynek gospodarczy.pdf6 305,05 kB
Opis techniczny -długa 32- budynek mieszkalny.pdf6 844,09 kB
Rys_1.pdf709,49 kB
Rys_1.pdf708,04 kB
Zalacznik nr 6 Wzór umowy.docx40,49 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf464,70 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1832694