Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Zamawiający:            Nr sprawy 5/IZ-DPZ/2016
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych
ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
działający jako jednostka budżetowa Miasta Słupska


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Dla postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na remont pomieszczenia łazienki w budynku Internetu Zespołu Szkół Ekonomicznych  i Technicznych przy ul. Partyzantów 26 w Słupsku


Zamawiający: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych
Określenie przedmiotu zamówienia: roboty budowlane obejmujące remont pomieszczenia łazienki w budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych przy ul. Partyzantów 24 w Słupsku, w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
- Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5
- Przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 6.
Termin wykonania zamówienia: do dnia 25 sierpnia 2016r.
Termin i miejsce składania ofert
Termin składania ofert: upływa w dniu 29.07.2016r., o godz. 12:00
Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: Konkurs ofert na remont pomieszczenia łazienki w budynku Internetu Zespołu Szkół Ekonomicznych  i Technicznych przy ul. Partyzantów 26 w Słupsku” -  Nr sprawy: 5/IZ-DPZ/2016, nie otwierać przed dniem 29.07.2016 roku godz. 12:10.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.07.2016r. o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Dorota Prus tel. 59 84 87 523, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:  najniższa cena - waga 100%.
Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wzór umowy
6) Przedmiar robót

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.docx15,84 kB
Instrukcja dla oferentów.docx28,93 kB
W.C. internat przedmiar.pdf344,92 kB
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx21,57 kB
Załącznik nr 2 - wzór oswiadczenia.doc31,00 kB
Załącznik nr 3 - wzór oswiadczenia.doc30,50 kB
Załącznik nr 4- wykaz osób.docx17,10 kB
Zalacznik nr 5 wzór umowy.doc75,00 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf281,91 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-07-25, godz. 08:20)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-07-25, godz. 08:20)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5104056