Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.pgm.slupsk.pl


________________________________________
Słupsk: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH KOMUNALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA SŁUPSKA ZARZĄDZANYCH PRZEZ PGM SP. Z O.O. W SŁUPSKU
Numer ogłoszenia: 93411 - 2016; data zamieszczenia: 20.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku , ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 82 93, faks 59 842 80 48.
• Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgm.slupsk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego zarządca nieruchomości.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH KOMUNALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA SŁUPSKA ZARZĄDZANYCH PRZEZ PGM SP. Z O.O. W SŁUPSKU.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na dostawie i montażu pomierników energii cieplnej wraz z rozliczaniem zużytej energii cieplnej przez okres 10 lat. Urządzenia pomiarowe w ilości 1194 szt., w 8 komunalnych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Przedmiot zamówienia obejmuje: A. Dostawa: najem, dzierżawa bądź zakup pomierników elektronicznych z możliwością rozłożenia opłaty na okres 10 lat. B. Montaż: odczyt liczników wyparkowych, demontaż pomierników wyparkowych i ich utylizacja, montaż elektronicznych dwuczujnikowych podzielników kosztów centralnego ogrzewania na grzejniki z systemem odczytu zdalnego, sporządzenie protokołów z montażu podzielników zawierających adres, numery podzielników oraz ich stany potwierdzone podpisem najemcy mieszkania C. Inwentaryzacja urządzeń grzewczych na których będą zamontowane podzielniki, określenie współczynników zwiększających bądź zmniejszających dostosowanych do położenia lokalu, rodzaju urządzenia grzewczego. D. Odczytu liczników zgodnie z ustalonym harmonogramem raz w roku przez okres 10 lat. E. Rozliczenie: wykonywane raz w roku, ( w okresach wskazanych w umowie, innych dla każdego z budynku) na podstawie wskazań zamontowanych elektronicznych podzielników kosztów, odrębnie dla każdego lokalu wchodzącego w skład danej nieruchomości. Naliczanie prognozowanych opłat za zużytą energię cieplną dla każdego lokalu, wprowadzenie zmian związanych ze zmianą najemcy lokalu niezbędnych do prawidłowego rozliczenia kosztów ogrzewania, sporządzanie rozliczeń rocznych, prognozowanie przedpłat na kolejny okres rozliczeniowy. 2. Parametry urządzenia: Podzielniki winny spełniać wymogi normy PN-EN 834 oraz być zgodne z Dyrektywami 1999_5_EW i 89_336_EWG posiadać znak CE i atest PZA ;podzielniki o dwuczujnikowej metodzie pomiaru, podzielniki elektroniczne z łączem radiowym, podzielniki z funkcją poboru temperatury pomieszczenia i urządzenia grzewczego grzejnika; rejestrator określający datę wystąpienia błędu m.in. uszkodzenia podzielnika, demontażu podzielnika i prób manipulacji przy podzielniku (m.in. odłączenie baterii lub jej uszkodzenie, zmiana lokalizacji podzielnika), żywotność baterii minimum 10 lat, minimum informacji na wyświetlaczu a) aktualna wartość zużycia, b) zużycie za poprzedni okres rozliczeniowy, c) sygnalizacja uszkodzenia podzielnik - możliwość montażu podzielników na grzejnikach żeberkowych, panelowych, płytowych, grzejnikach drabinkowych łazienkowych, rurach cieplnych 3. Wykaz nieruchomości w których będzie realizowane zamówienia z informacją o ilości podzielników i okresem wymiany urządzeń. Lp. Adres Termin wymiany Ilość podzielników 1 Piekiełko 23 31-03-2017/01-04-2017 14 2 Długosza 13F 30-06-2016/01-07-2016 78 3 Wiatraczna 5C 31-10-2016/01-11-2016 272 4 Wiatraczna 5D 31-07-2016/01-08-2016 196 5 Sołdka 7 31-12-2016/01-01-2017 168 6 Sołdka 9 31-12-2016/01-01-2017 168 7 Sołdka 11 31-12-2016/01-01-2017 168 8 Grzybowa 2 30-11-2016/01-12-2016 130 suma 1194 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. 10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 11. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 12. Zamawiający wprowadza zastrzeżenie wskazujące na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia przedmiotowej usługi. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust.2 b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia..
II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.40.00-3, 51.21.00.00-7, 65.50.00.00-8, 72.31.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 120.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.1. SIWZ.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, co najmniej trzy zamówienia polegające na wymianie i rozliczaniu min. 1000 szt. podzielników kosztów energii cieplnej w budynkach mieszkalnych.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.1. SIWZ.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.1. SIWZ.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości, co najmniej 200 000,00 PLN.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Dowodami o których mowa powyżej są: a. poświadczenie b. oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia c. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 4 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów poświadczających, że wykazane usługi zostały wykonane należycie. d. W przypadku konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzą wątpliwość Zamawiającego lub gdy z poświadczenia alb innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. Za najważniejsze usługi które należy wykazać w wykazie oraz dla których należy przedstawić dowody, uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku o którym mowa w pkt. 7.1.2) SIWZ.;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
1. Kary katalogowe urządzeń zawierające szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji technicznej urządzeń, w tym możliwości pomiarowych i parametrów dwuczujnikowych elektronicznych radiowych podzielników kosztów. 2. Wzór ulotki informacyjnej skierowanej dla indywidualnych mieszkańców budynków prezentującej podzielnik, jego funkcje, sposób użytkowania, system rozliczenia. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej muszą zostać złożone w formie oryginału bądź kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 90
• 2 - Termin wykonania rozliczenia - 10
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w SIWZ została przewidziana możliwość doko-nania zmiany umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącymi załącznik nr 6 do SIWZ oraz wskazanymi poniższej. 2. Strony wyrażają zgodę na zmiany zapisów umowy w przypadku: a) uzasadnionej zmiany okresów rozliczeniowych; b) wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania treści umowy do obowiązują-cego prawa; c) zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 76-200 Słupsk, pok. nr 5..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 76-200 Słupsk, pok. nr 4- sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 93411-2016 z dnia 2016-06-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na dostawie i montażu pomierników energii cieplnej wraz z rozliczaniem zużytej energii cieplnej przez okres 10 lat. Urządzenia pomiarowe w ilości 1194 szt., w 8 komunalnych...
Termin składania ofert: 2016-06-28


________________________________________
Numer ogłoszenia: 102651 - 2016; data zamieszczenia: 24.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 93411 - 2016 data 20.06.2016 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 82 93, fax. 59 842 80 48.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
• W ogłoszeniu jest: 2. Parametry urządzenia: Podzielniki winny spełniać wymogi normy PN-EN 834 oraz być zgodne z Dyrektywami 1999_5_EW i 89_336_EWG posiadać znak CE i atest PZA ;podzielniki o dwuczujnikowej metodzie pomiaru, podzielniki elektroniczne z łączem radiowym, podzielniki z funkcją poboru temperatury pomieszczenia i urządzenia grzewczego grzejnika; rejestrator określający datę wystąpienia błędu m.in. uszkodzenia podzielnika, demontażu podzielnika i prób manipulacji przy podzielniku (m.in. odłączenie baterii lub jej uszkodzenie, zmiana lokalizacji podzielnika), żywotność baterii minimum 10 lat, minimum informacji na wyświetlaczu a) aktualna wartość zużycia, b) zużycie za poprzedni okres rozliczeniowy, c) sygnalizacja uszkodzenia podzielnik - możliwość montażu podzielników na grzejnikach żeberkowych, panelowych, płytowych, grzejnikach drabinkowych łazienkowych, rurach cieplnych.
• W ogłoszeniu powinno być: 2.Parametry urządzenia: Podzielniki winny spełniać wymogi normy PN-EN 834 oraz być zgodne z Dyrektywami 1999_5_WE i 2004_108_WE posiadać znak CE i atest PZA : - podzielniki o dwuczujnikowej metodzie pomiaru, - podzielniki elektroniczne z łączem radiowym - podzielniki z funkcją poboru temperatury pomieszczenia i urządzenia grzewczego, grzejnika - rejestrator określający datę wystąpienia błędu m.in. uszkodzenia podzielnika, demontażu podzielnika i prób manipulacji przy podzielniku (m.in. odłączenie baterii lub jej uszkodzenie, zmiana lokalizacji podzielnika) - żywotność baterii minimum 10 lat, - minimum informacji na wyświetlaczu a) aktualna wartość zużycia, b) zużycie za poprzedni okres rozliczeniowy, c) sygnalizacja uszkodzenia podzielnik - możliwość montażu podzielników na grzejnikach żeberkowych, panelowych, płytowych, grzejnikach drabinkowych, łazienkowych, rurach cieplnych.
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 76-200 Słupsk, pok. nr 4- sekretariat..
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2016 godzina 12:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 76-200 Słupsk, pok. nr 4- sekretariat..

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf316,83 kB
SIWZ.pdf6 194,15 kB
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx23,35 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia art 22.doc30,50 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia art 24.doc30,00 kB
Zalacznik nr 4 Wzor oswiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc37,00 kB
Załącznik nr 5 Wykaz usług.docx14,89 kB
Załącznik nr 6 Wzór umowy.pdf274,13 kB
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia.pdf257,13 kB
SIWZ po zmianach z dnia 24.06.2016r..pdf6 305,03 kB
Wyjasnienia dla Wykonawców.pdf588,84 kB
Informacja o zmianie SIWZ.pdf511,65 kB
Wyjaśnienia dla Wykonawców 2.pdf318,56 kB
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf471,61 kB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf307,44 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-06-20, godz. 14:06)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-06-24, godz. 12:43)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2915688