Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn.19.05.2016.r.

 

OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT


„Rozbiórka budynków przy ulicy Św. Piotra 33 w Słupsku ” –
nr sprawy 12/DPZ/RB/5/2016

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.
Określenie przedmiotu zamówienia: rozbiórka budynku mieszkalnego i gospodarczego usytuowanych przy ul. Św. Piotra 33 w Słupsku.
     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
 Projekt budowlany
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 Przedmiar robót
 wzór umowy
2. Termin wykonania zamówienia: w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
3. Termin i miejsce składania ofert
Termin składania ofert: upływa w dniu 03.06.2016r., o godz. 12:00
Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta - Konkurs na rozbiórkę budynków przy ul. Św. Piotra 33 w Słupsku”.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.06.2016r. o godz. 12:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 7.
4. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
6. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:  najniższa cena - waga 100%.
7. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
8. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
9. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
10. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wzór umowy
6) Projekt budowlany, STWIOR, Przedmiar robót.
              
 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu oferty o wartości szacunkowej mniejszej niż 30.000,00 Euro na roboty budowlane w zakresie rozbiórki  budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ulicy  Św. Piotra 33 w Słupsku

Zamawiający informuje, iż zmienia treść ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie zapisów Instrukcji dla Oferentów w punkcie V.1.2) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków – posiadania wiedzy i doświadczenia.
Punkt V. 1.2) miał brzmienie:
Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, co najmniej trzy zamówienia polegające na wykonaniu rozbiórki budynku mieszkalnego.
Punkt V.1.2) otrzymuje brzmienie:
Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, co najmniej trzy zamówienia polegające na wykonaniu rozbiórki budynku mieszkalnego, usługowego, produkcyjnego bądź magazynowego o kubaturze powyżej 1500m³.

Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w dniu 24.05.2016r.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf372,24 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 495,80 kB
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx22,44 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.doc31,50 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia art 24.doc30,50 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz robót.odt10,72 kB
Zalacznik nr 5 Wykaz osób.odt10,16 kB
Załącznik nr 6 Wzór umowy.docx37,48 kB
Fw_ Św Piotra 33 - rysunki.zip3 878,58 kB
Św. Piotra 33 - komórki.zip1 692,52 kB
Specyfikacja Św Piotra 33.pdf400,03 kB
ŚW. PIOTRA 33 - ROZBIÓRKA - przedmiar (3).pdf83,60 kB
Informacja o zmienie treści Instrukcji dla Oferentów.pdf306,97 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf527,49 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-05-19, godz. 08:11)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-05-24, godz. 14:09)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4604425