Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.pgm.slupsk.pl
________________________________________
Słupsk: Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na zadania realizowane w ramach odnowienia komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska oraz rewitalizacji podwórek i placów gminnych

Numer ogłoszenia: 86886 - 2016; data zamieszczenia: 13.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku , ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 82 93, faks 59 842 80 48.
• Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgm.slupsk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego zarządca nieruchomosci.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na zadania realizowane w ramach odnowienia komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska oraz rewitalizacji podwórek i placów gminnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi projektowe na: sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na zadania realizowane w ramach odnowienia komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska oraz rewitalizacji podwórek i placów gminnych. 2. Niniejsze postępowanie składa się z 3 części: CZĘŚĆ 1: Wymiana nawierzchni wraz z remontem instalacji deszczowej na terenie działki nr 628/9 zlokalizowanej przy ul. Szymanowskiego 6-6e w Słupsku Przewidywany zakres robót: Utwardzenie terenu i zagospodarowanie terenu: - wykonanie ciągu pieszego wzdłuż budynku mieszkalnego przy ul. Szymanowskiego 6/6a - wykonanie ciągu jezdnego - wykonanie parkingów na samochody osobowe - remont instalacji odprowadzającej wody deszczowe, w przypadku zakwalifikowania instalacji do remontu Zakres dokumentacji projektowej: - 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z planem BIOZ - 2 egzemplarze projektu wykonawczego - 2 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego (+ wersja edytowalna ath) - 1 egzemplarze przedmiaru robót - 1 egzemplarza Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 1 mapa do celów projektowych Powyższe dokumenty na nośniku CDR w ilości 1 szt. Do dokumentacji projektowej winny być dołączone wszelkie uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych i funkcjonalnych z Zakładem Infrastruktury Miejskiej, Konserwatorem Zabytków ( pozytywnej zaopiniowania projektu oraz wydanej opinii archeologicznej). W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób i badań związanych między innymi ze stanem technicznym obiektu. Obszar objęty projektowaniem określony jest na mapie stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. CZĘŚĆ 2: Termomodernizacja elewacji wraz z kompleksowym remontem części wspólnych w nieruchomości przy ul. Długiej 24 w Słupsku Przewidywany zakres robót: a. prace zewnętrzne: - remont i ocieplenie elewacji, - wzmocnienie konstrukcji, wykonanie izolacji przeciwwodnych i cieplnych zewnętrznych ścian fundamentowych - wymiana uszkodzonej stolarki okiennej - wymiana pokrycia dachowego wraz z deskowaniem oraz czynnościami towarzyszącymi, w tym ocieplenie połaci dachu, - przemurowanie kominów ponad dachem. b. prace wewnętrzne: - modernizacja instalacji elektrycznej na klatce schodowej, montaż instalacji domofonowej - przebudowa pionów wodno-kanalizacyjnych wraz z wyznaczeniem i zaplanowaniem w budynku trasy instalacji c.o. i c.c.w. - remont i wzmocnienie elementów klatki schodowej, w tym wymiana drewnianych biegów schodowych. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób i badań związanych między innymi ze stanem technicznym obiektu. Zakres dokumentacji projektowej: - opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, instalacji wodnych i kanalizacyjnych i wentylacyjnych wraz z projektem koncepcyjnym - 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z planem BIOZ w branży architektoniczno-konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej - 2 egzemplarze projektu wykonawczego - 2 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego (+ wersja edytowalna ath) - 1 egzemplarze przedmiaru robót - 1 egzemplarza Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Powyższe dokumenty na nośniku CDR w ilości 1 szt. Do dokumentacji projektowej winny być dołączone wszelkie uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych i funkcjonalnych z Zakładem Infrastruktury Miejskiej, energetyki cieplnej, Konserwatorem Zabytków (pozytywne zaopiniowanie projektu oraz wydanej opinii archeologicznej). W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób i badań związanych między innymi ze stanem technicznym obiektu. CZĘŚĆ 3: Termomodernizacja wraz z kompleksowym remontem części wspólnych i adaptacją strychu na cele mieszkalne w nieruchomości przy ul. Długiej 20 w Słupsku Przewidywany zakres robót: Remont poszczególnych elementów budynku zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (załącznik nr 8) a. prace zewnętrzne: - remont i ocieplenie elewacji budynku - wzmocnienie konstrukcji, wykonanie izolacji przeciwwodnych i cieplnych oraz ocieplenie zewnętrznych ścian piwnic - wymiana uszkodzonej stolarki okiennej i drzwiowej - wymiana pokrycia dachowego wraz z deskowaniem oraz czynnościami towarzyszącymi, w tym ocieplenie połaci dachu - przemurowanie kominów ponad dachem - modernizacja przyłącza kanalizacji deszczowej w celu podłączenia pionów rur spustowych. b. prace wewnętrzne: - przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w całym budynku celem wydzielenia w powierzchni mieszkalnej pomieszczeń higieniczno -sanitarnych oraz likwidację pomieszczeń w.c. z klatek schodowych, - remont pomieszczenia bramy wraz z dostosowaniem całego pomieszczenia do potrzeb użytkowych ( pomieszczenie węzła cieplnego i pomieszczenie gospodarze np. wózkownia) - modernizacja instalacji elektrycznej na klatce schodowej, montaż instalacji domofonowej - osuszenie pomieszczeń piwnic i wzmocnienie elementów konstrukcji ścian i stropu piwnic, udrożnienie wentylacji grawitacyjnej, (dodatkowo: wykonanie posadzki wraz z izolacjami, remont schodów, prace wykończeniowe) - modernizacja pomieszczenia strychu w zakresie wykonania dodatkowej powierzchni mieszkalnej w wyniku adaptacji części strychu i wydzielenie części strychu jako pomieszczenia gospodarczego do użytku mieszkańców. Ewentualne podwyższenie dachu i nadbudowa wzdłuż elewacji tylnej. - remont i wzmocnienie elementów klatki schodowej. - przebudowa pionów wodno-kanalizacyjnych wraz z wyznaczeniem i zaplanowaniem w budynku trasy instalacji c.o. i c.c.w. Zakres dokumentacji projektowej: - 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z planem BIOZ w branży architektoniczno-konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej - 2 egzemplarze projektu wykonawczego - 2 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego (+ wersja edytowalna ath) - 1 egzemplarze przedmiaru robót - 1 egzemplarza Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Powyższe dokumenty na nośniku CDR w ilości 1 szt. Do dokumentacji projektowej winny być dołączone wszelkie uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych i funkcjonalnych z Zakładem Infrastruktury Miejskiej, Konserwatorem Zabytków (pozytywne zaopiniowanie projektu oraz wydanej opinii archeologicznej). W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób i badań związanych między innymi ze stanem technicznym obiektu. 3. Przed przystąpieniem do projektowania wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiający szczegółową koncepcje projektu. 4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Niniejsze postępowanie składa się z 3 części. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 8. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. 9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 10. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 11. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia..
II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.24.20.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 75.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.1. SIWZ.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowe na: - Część nr 1: wykonanie utwardzenia terenu lub utwardzenia terenu wraz z odwodnieniem lub wykonanie ciągów pieszo-jezdnych. - Część nr 2: termomodernizacji budynków wielorodzinnych. - Część nr 3: termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną z części zamówienia, zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu świadczącego o świadczeniu usług dla części, na którą wykonawca składa ofertę.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o a) Zamawiający odstępuje od opisu warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.1. SIWZ.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o b) Wykonawca spełni warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w sytuacji kiedy wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą: dla części nr 1 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; dla części nr 2 i 3 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.1. SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Dowodami o których mowa powyżej są: a) poświadczenie b) oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia c) W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 4 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów poświadczających, że wykazane usługi zostały wykonane należycie. d) W przypadku konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzą wątpliwość Zamawiającego lub gdy z poświadczenia alb innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. Za najważniejsze usługi które należy wykazać w wykazie oraz dla których należy przedstawić dowody, uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku o którym mowa w pkt. 6.1.2) SIWZ.;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 90
• 2 - Termin realizacji zamówienia - 10
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PGM Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4 76-200 Słupsk, pok. nr 7.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2016 godzina 12:00, miejsce: PGM Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4 76-200 Słupsk, pok. nr 4- sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wymiana nawierzchni wraz z remontem instalacji deszczowej na terenie działki nr 628/9 zlokalizowanej przy ul. Szymanowskiego 6-6e w Słupsku.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiana nawierzchni wraz z remontem instalacji deszczowej na terenie działki nr 628/9 zlokalizowanej przy ul. Szymanowskiego 6-6e w Słupsku Przewidywany zakres robót: Utwardzenie terenu i zagospodarowanie terenu: - wykonanie ciągu pieszego wzdłuż budynku mieszkalnego przy ul. Szymanowskiego 6/6a - wykonanie ciągu jezdnego - wykonanie parkingów na samochody osobowe - remont instalacji odprowadzającej wody deszczowe, w przypadku zakwalifikowania instalacji do remontu Zakres dokumentacji projektowej: - 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z planem BIOZ - 2 egzemplarze projektu wykonawczego - 2 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego (+ wersja edytowalna ath) - 1 egzemplarze przedmiaru robót - 1 egzemplarza Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 1 mapa do celów projektowych Powyższe dokumenty na nośniku CDR w ilości 1 szt. Do dokumentacji projektowej winny być dołączone wszelkie uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych i funkcjonalnych z Zakładem Infrastruktury Miejskiej, Konserwatorem Zabytków ( pozytywnej zaopiniowania projektu oraz wydanej opinii archeologicznej). W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób i badań związanych między innymi ze stanem technicznym obiektu. Obszar objęty projektowaniem określony jest na mapie stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.24.20.00-6.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 75.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Termin realizacji zamówienia - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Termomodernizacja elewacji wraz z kompleksowym remontem części wspólnych w nieruchomości przy ul. Długiej 24 w Słupsku.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Termomodernizacja elewacji wraz z kompleksowym remontem części wspólnych w nieruchomości przy ul. Długiej 24 w Słupsku Przewidywany zakres robót: a. prace zewnętrzne: - remont i ocieplenie elewacji, - wzmocnienie konstrukcji, wykonanie izolacji przeciwwodnych i cieplnych zewnętrznych ścian fundamentowych - wymiana uszkodzonej stolarki okiennej - wymiana pokrycia dachowego wraz z deskowaniem oraz czynnościami towarzyszącymi, w tym ocieplenie połaci dachu, - przemurowanie kominów ponad dachem. b. prace wewnętrzne: - modernizacja instalacji elektrycznej na klatce schodowej, montaż instalacji domofonowej - przebudowa pionów wodno-kanalizacyjnych wraz z wyznaczeniem i zaplanowaniem w budynku trasy instalacji c.o. i c.c.w. - remont i wzmocnienie elementów klatki schodowej, w tym wymiana drewnianych biegów schodowych. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób i badań związanych między innymi ze stanem technicznym obiektu. Zakres dokumentacji projektowej: - opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, instalacji wodnych i kanalizacyjnych i wentylacyjnych wraz z projektem koncepcyjnym - 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z planem BIOZ w branży architektoniczno-konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej - 2 egzemplarze projektu wykonawczego - 2 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego (+ wersja edytowalna ath) - 1 egzemplarze przedmiaru robót - 1 egzemplarza Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Powyższe dokumenty na nośniku CDR w ilości 1 szt. Do dokumentacji projektowej winny być dołączone wszelkie uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych i funkcjonalnych z Zakładem Infrastruktury Miejskiej, energetyki cieplnej, Konserwatorem Zabytków (pozytywne zaopiniowanie projektu oraz wydanej opinii archeologicznej). W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób i badań związanych między innymi ze stanem technicznym obiektu..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.24.20.00-6.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 75.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Termin realizacji zamówienia - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Termomodernizacja wraz z kompleksowym remontem części wspólnych i adaptacją strychu na cele mieszkalne w nieruchomości przy ul. Długiej 20 w Słupsku..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Termomodernizacja wraz z kompleksowym remontem części wspólnych i adaptacją strychu na cele mieszkalne w nieruchomości przy ul. Długiej 20 w Słupsku. Przewidywany zakres robót: Remont poszczególnych elementów budynku zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (załącznik nr 8) a. prace zewnętrzne: - remont i ocieplenie elewacji budynku - wzmocnienie konstrukcji, wykonanie izolacji przeciwwodnych i cieplnych oraz ocieplenie zewnętrznych ścian piwnic - wymiana uszkodzonej stolarki okiennej i drzwiowej - wymiana pokrycia dachowego wraz z deskowaniem oraz czynnościami towarzyszącymi, w tym ocieplenie połaci dachu - przemurowanie kominów ponad dachem - modernizacja przyłącza kanalizacji deszczowej w celu podłączenia pionów rur spustowych. b. prace wewnętrzne: - przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w całym budynku celem wydzielenia w powierzchni mieszkalnej pomieszczeń higieniczno -sanitarnych oraz likwidację pomieszczeń w.c. z klatek schodowych, - remont pomieszczenia bramy wraz z dostosowaniem całego pomieszczenia do potrzeb użytkowych ( pomieszczenie węzła cieplnego i pomieszczenie gospodarze np. wózkownia) - modernizacja instalacji elektrycznej na klatce schodowej, montaż instalacji domofonowej - osuszenie pomieszczeń piwnic i wzmocnienie elementów konstrukcji ścian i stropu piwnic, udrożnienie wentylacji grawitacyjnej, (dodatkowo: wykonanie posadzki wraz z izolacjami, remont schodów, prace wykończeniowe) - modernizacja pomieszczenia strychu w zakresie wykonania dodatkowej powierzchni mieszkalnej w wyniku adaptacji części strychu i wydzielenie części strychu jako pomieszczenia gospodarczego do użytku mieszkańców. Ewentualne podwyższenie dachu i nadbudowa wzdłuż elewacji tylnej. - remont i wzmocnienie elementów klatki schodowej. - przebudowa pionów wodno-kanalizacyjnych wraz z wyznaczeniem i zaplanowaniem w budynku trasy instalacji c.o. i c.c.w. Zakres dokumentacji projektowej: - 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z planem BIOZ w branży architektoniczno-konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej - 2 egzemplarze projektu wykonawczego - 2 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego (+ wersja edytowalna ath) - 1 egzemplarze przedmiaru robót - 1 egzemplarza Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Powyższe dokumenty na nośniku CDR w ilości 1 szt. Do dokumentacji projektowej winny być dołączone wszelkie uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych i funkcjonalnych z Zakładem Infrastruktury Miejskiej, Konserwatorem Zabytków (pozytywne zaopiniowanie projektu oraz wydanej opinii archeologicznej). W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób i badań związanych między innymi ze stanem technicznym obiektu..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.24.20.00-6.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 75.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Termin realizacji zamówienia - 10

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf349,95 kB
SIWZ.pdf6 917,42 kB
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx21,80 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia art 22.doc31,50 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia art 24.doc31,00 kB
Zalacznik nr 4 Wzor oswiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc37,50 kB
Zalacznik nr 5 Wykaz usług.docx16,62 kB
Zalacznik nr 6 Wykaz osób.docx17,19 kB
Zalacznik nr 7 Umowa wzór.doc85,50 kB
Załącznik nr 8 Opinia Konserwatora zabytków dot. Długa 20.pdf2 857,17 kB
Załącznik nr 9 - Mapa dla cz. 1.pdf493,07 kB
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf583,39 kB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf292,98 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-04-13, godz. 14:07)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-04-13, godz. 14:07)
Odwiedzin: 2076

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5409373