Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.pgm.slupsk.pl
________________________________________
Słupsk: Usługi transportowe, porządkowe i naprawcze w nieruchomościach komunalnych i na terenach zewnętrznych będących własnością Miasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku
Numer ogłoszenia: 31339 - 2016; data zamieszczenia: 25.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku , ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 82 93, faks 59 842 80 48.
• Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgm.slupsk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego zarządca nieruchomości.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi transportowe, porządkowe i naprawcze w nieruchomościach komunalnych i na terenach zewnętrznych będących własnością Miasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi projektowe na: usługi transportowe, porządkowe i naprawcze w nieruchomościach komunalnych i na terenach zewnętrznych będących własnością Miasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) wywóz wraz z załadunkiem gabarytów ze strychów, korytarzy klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pustostanów lokali komunalnych mieszkalnych i socjalnych oraz użytkowych- ilość: 900 m³ 2) nawiezienie ziemi i gruzu - ilość: 355 tona 3) wywiezienie gruzu / ziemi wraz z załadunkiem i uprzątnięcie terenu- ilość: 220 tona 4) wywóz śniegu wraz z załadunkiem - ilość: 90 m³. 5) pracę jednego środka transportu o ładowności co najmniej 3,5 t - ilość: 750 godz. 6) pracę jednego środka transportu o ładowności co najmniej 3,5 t wraz z dwoma osobami do załadunku - ilość: 860 godz. 7) sprzątanie mieszkań (po zmarłych, pustostanów) - ilość: 4350 m³ 8) sprzątanie korytarza piwnicznego - ilość: 2650 m³ 9) sprzątanie strychu - ilość: 1870 m³ 10) sprzątanie korytarza piwnicznego po wylewie kanalizacji wraz z myciem posadzek i ścian w obrębie posadzek - ilość: 280 m³ 3. Zakres rzeczowy robót oraz termin ich wykonania określać będzie każdorazowo zlecenie zamawiającego. 4. Zamawiający informuje, że w cenę usługi nie wlicza się opłaty za składowanie odpadów na wysypisku, ten koszt Zamawiający będzie pokrywał odrębnie w trakcie realizacji usługi. 5. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia określa umowa stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. 11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 12. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 13. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 14. Wspólny słownik zamówień CPV: 90910000-9 Usługi sprzątania 90511300-5 Usługi zbierania śmieci 60000000-8 Usługi transportowe 90513200-8 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich 45236290-9 Naprawa terenów rekreacyjnych 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenów 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.51.13.00-5, 60.00.00.00-8, 90.51.32.00-8, 45.23.62.90-9, 45.11.12.13-4, 45.11.12.20-6, 45.11.12.91-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2018.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.1. SIWZ.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.1. SIWZ
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający spełni warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznych, jeżeli wykaże, iż dysponuje co najmniej: jednym środkiem transportu o minimalnej ładowności 3,5 ton.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający odstępuje od opisu warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem osobowym. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.1. SIWZ.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.1. SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
• opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 90
• 2 - Termin realizacji zamówienia - 10
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4 76-200 Słupsk, pok. nr 7.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2016 godzina 13:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4 76-200 Słupsk, pok. nr 4 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf306,58 kB
SIWZ.pdf5 604,67 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc64,50 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia art 22.doc31,50 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia art 24.doc31,00 kB
Zalacznik nr 4 Wzor oswiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc37,50 kB
Zalacznik nr 5 Wykaz sprzetu.docx15,88 kB
Załacznik nr 6 wzór umowy.doc58,00 kB
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf491,38 kB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf282,45 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-12-13, godz. 12:22)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-03-25, godz. 10:48)
Odwiedzin: 2157

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5409304