Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy AWiL1/R-5/19/2016 Słupsk, dn. 03.03.2016 r.

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Jaracza 21

zaprasza do złożenia oferty na :

 

 1. Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku w zakresie: elewacja wraz z dociepleniem, remont dachu, remont klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Jaracza 21 w Słupsku
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Oferent jest zobowiązany do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu nakładczego, przedmiaru oraz projektu w zakresie remontu elewacji wraz z dociepleniem
 3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- kosztorys inwestorski – 2 egzemplarz w wersji papierowej

- kosztorys nakładczy - 2 egzemplarz w wersji papierowej

- przedmiar robót – 2 egzemplarz w wersji papierowej

- STWiORB - 2 egzemplarz w wersji papierowej

- projekt docieplenia wraz z kolorystyką– 3 egzemplarze w wersji papierowej

- 1 egzemplarz całości dokumentacji w wersji elektronicznej.

 1. Termin realizacji zamówienia 30 dni od podpisania umowy
 2. Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące
 3. Miejsce i termin złożenia oferty

4.1.Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w sekretariacie z dopiskiem na kopercie: „Oferta – wykonanie dokumentacji na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Jaracza 21 w Słupsku”

4.2. Termin składania ofert upływa w dniu 14.03.2016 r .o godz. 11:00

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert - otwarcia ofert dokona komisja w siedzibie zamawiającego bez udziału oferentów. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.
 2. Kryterium oceny ofert: cena 100%
 3. Warunki płatności - 30 dni od dnia złożenia faktury
 4. Osoby upoważniona do kontaktu z wykonawcami: administrator p. Renata Stec e-mail: renata.stec@pgm.slupsk.pl, tel. 598487588 w godz. od 8:00 do 15:00 w Administaracji Wspólnot i Lokali nr przy ul Prusa 6, pokój nr 16
 5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.
 6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
 7. Załączniki:
 8. Formularz ofertowy
 9. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
ogłoszenie WM Jaracza 21.pdf346,18 kB
zał. 1 Formularz ofertowy wspólnoty.doc47,00 kB
zał. 2 Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia w postepowaniu-8.pdf138,38 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2016-03-03, godz. 11:59)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2016-03-03, godz. 11:53)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4885119