Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 10.02.2016r.
Numer sprawy: 4/DPZ/U/2/2016

OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT

„Wykonanie prac pielęgnacyjnych zieleni – drzew i krzewów na ternie nieruchomości zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk   i administrator wspólnot mieszkaniowych.
2. Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie prac pielęgnacyjnych zieleni – drzew i krzewów na ternie nieruchomości zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.
3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.03.2017r.
4. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 19.02.2016r., o godz. 14:00
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
"Oferta - Konkurs na wykonanie prac pielęgnacyjnych zieleni – drzew i krzewów na ternie nieruchomości zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
5) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.02.2016r. o godz. 14:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 7.
5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:
 najniższa cena - waga 100%.
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
11. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz usług
6) Wzór umowy

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-02-10, godz. 09:18)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-02-10, godz. 09:18)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf365,27 kB
Instrukcja dla Oferentów.pdf2 653,71 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc63,00 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.doc30,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia art 24.doc31,00 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz usług.docx16,51 kB
Załącznik 5 Wzór Umowy.docx26,47 kB
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx26,63 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf355,81 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1832618