Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

                                                                                Słupsk, dnia 09.11.2015r.

 

 

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE OFERT

AWiL2/  6  /2015r.

 

na stałe wykonywanie robót elektrycznych w zakresie naprawy i konserwacji instalacji domofonowych w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez  PGM Sp. z o.o. w Słupsku Administrację Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku.

 

 1. Zamawiający:

   

  PGM Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15  w Słupsku.

   

 2. Określenie przedmiotu zamówienia:

   

 1. Przedmiotem zamówienia jest: stałe wykonywanie robót elektrycznych w zakres, których wchodzą remonty, bieżące naprawy i konserwacje instalacji domofonowych.

   

 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z następującymi warunkami:

      Obowiązkiem wykonawcy jest:

    1. złożenie do odpowiednich organów i instytucji wniosków celem uzyskania wymaganych prawem wszelkich decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie wszystkich usług;

    2. uzgodnienie z zamawiającym przyjętych rozwiązań technicznych i materiałowych.

      

 1. Załączniki określające przedmiot zamówienia:

  - wykaz nieruchomości, w których będą wykonywane konserwacje instalacji domofonowych – załącznik nr 1 do ogłoszenia.

   

   

 1.  Termin wykonania zamówienia: 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

   

 2.  Termin i miejsce składania ofert:

   

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 09.12.2015r. do godz. 10.00.

 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku,

       sekretariat (pokój nr 3).

 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

"Oferta – stałe wykonywanie napraw i konserwacji instalacji domofonowych”.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

   

   

   

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

 1. 1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 

1.1 Spełniając warunki dotyczące:

a. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Weryfikacje powyższego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

b. Posiadają wiedzy i doświadczenia.Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonywaniu robót remontowych i konserwacyjnych instalacji domofonowych o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto.

c. Dysponowaniaodpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d. Potwierdzą odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową.

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości, co najmniej 100.000,00 zł. Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia powyższego warunku w oparciu o przedstawione przez Oferenta dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (np. polisa OC/ gwarancja ubezpieczeniowa wraz z potwierdzeniem dokonania jej opłaty).

1.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia postepowania, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

a. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o konkursie ofert.

b. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia o konkursie ofert.

c. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

f. Wykaz robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, których wzór stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia o konkursie ofert.

- Dowodami, o których mowa powyżej jest poświadczenie, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonelub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia

- W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów poświadczających, że wykazane roboty zostały wykonane należycie.

g. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

h. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami których wzór stanowi załącznik nr5 do Ogłoszenia o konkursie ofert.

i. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, których wzór stanowi załącznik nr 5 i6 do Ogłoszenia o konkursie ofert.

j. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, których wzór stanowi załącznik nr7 do Ogłoszenia o konkursie ofert.

 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 powyżej zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty dostarczone przez wykonawcę.

3. Nie spełnienie chociażby jednego w wymaganych warunków udziału w postępowaniu spowoduje odrzucenie oferty.

 

 1.  Zawartość oferty:

   

 1. Oferta musi zawierać dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu Oferenta określone w pkt. V.

 2. Ofertę należy przedstawić w następującej formie: formularzu ofertowym – załącznik nr 8 do ogłoszenia.

 3. W przypadku jakichkolwiek braków w dokumentach wskazanych w pkt. V p. pkt. 1 oraz pkt. VI p. pkt. 2 zamawiający może dokonać jednokrotnego wezwania oferenta do uzupełnienia oferty bądź złożenia do niej wyjaśnień. Uzupełnienie bądź złożenie wyjaśnień nie może prowadzić do zmiany treści oferty.

   

VII. Ocena ofert / kryterium wyboru

 

 1. 1.    Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Ocenie podlegać będą jedynie oferty spełniające wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.
 2. 2.    W odniesieniu do oferentów, którzy spełnią postawione warunki udziału w niniejszym „Konkursie ofert” Komisja dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie niżej określonego kryterium / określonych kryteriów:
Cena 100%

W tym:

1) Stawka 1 r-g (z narzutami Kp i Z) - …......... zł / r-g – 40%

2) Koszty pośrednie (do R i S) - …........... % – 20%

3) Zysk (R, S + Kp do R i S) - …........... % – 20%

4) Koszty zakupu materiałów (Kz max do 10%) - …............ % (od materiałów wykonawcy) – 20%

 

 1. 3.    Sposób oceny ofert:

Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

 

3.1. Ocena ofert za kryterium „Cena” będzie dokonywana w ten sposób, że oferta proponująca najniższą cenę stawki 1 roboczogodziny (z narzutami Kp i Zysku) otrzyma – 40 pkt., pozostałe oferty oceniane będą,  według wzoru:   

Cr  = ( Cr-g N : Cr-g B )  x 100 pkt x 40%

gdzie: Cr – liczba punktów przyznanych w kryterium „cena” za cenę stawki roboczogodziny z narzutami

Cr-g N – cena stawki roboczogodziny oferty najtańszej

Cr-g B – cena stawki roboczogodziny oferty badanej

 

3.2. Ocena ofert za kryterium „Koszty pośrednie” będzie dokonywana w ten sposób, że oferta proponująca najniższy wskaźnik kosztów pośrednich otrzyma – 20 pkt. , pozostałe oferty oceniane  będą,  według wzoru:   

                                                    Kp N

                                  Kp  =  ------------- x 100pkt x 20%

                                                Kp B

gdzie:

Kp – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium - Koszty pośrednie

Kp N - wysokość najniższego wskaźnika kosztów pośrednich spośród badanych ofert

Kp B - wysokość wskaźnika kosztów pośrednich z oferty badanej.

 

3.3. Ocena ofert za kryterium „Zysk” będzie dokonywana w ten sposób, że oferta proponująca najniższy wskaźnik zysku otrzyma – 20 pkt., pozostałe oferty oceniane będą,  według wzoru:   

                                                    Z N

                                  Z  =  ------------- x 100pkt x 20%

                                                Z B

 

gdzie:

Z – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium - Zysk

Z N - wysokość najniższego wskaźnika Zysku spośród badanych ofert

Z B - wysokość wskaźnika Zysku z oferty badanej

 

 

 

 

 

 

 

3.4Ocena ofert za kryterium „Koszty zakupu materiałów” będzie dokonywana w ten sposób, że oferta proponująca najniższy wskaźnik kosztów zakupu otrzyma – 20 pkt., pozostałe oferty oceniane będą, według wzoru:   

                                                    Kz N

                                  Kz  =  ------------- x 100pkt x 20%

                                                 Kz B

gdzie:

Kz – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium - Koszty zakupu

Kz N - wysokość najniższego wskaźnika kosztów zakupu  spośród badanych ofert

Kz B - wysokość wskaźnika kosztów zakupu  z oferty  badanej. 

 

4. Przyjmuje się, że 1% = 1pkt (obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku).          

5. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonywany będzie oddzielnie dla każdej części zamówienia.

6. Ofertą najkorzystniejszą dla każdej z części zamówienia będzie oferta, która uzyska największą  łączną liczbę punktów za 4 kryteria”.

7. Zamawiający udzieli zamówienia jednemu oferentowi, którego oferta otrzymają najwyższą liczbę punktów i odpowiadają wszystkim wymogom określonym w ogłoszeniu.

8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) treść oferty nie odpowiada wymaganiom określonymi w niniejszym dokumencie,

b) wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów,

c) wykonawca nie spełnił choćby jednego z wymagań określonych w niniejszym dokumencie,

d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

e) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

9. Niespełnienie choćby jednego warunku udziału w postępowaniu spowoduje odrzucenie oferty.

10. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Administracji Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6.

 

VIII. Termin i miejsce otwarcia ofert.

 

 1. 1.    Otwarcie ofert odbędzie się w Administracji Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15                      w Słupsku w dniu: 09.12.2015r. o godz. 13.30 (pok. nr 6).
 2. 2.    Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie dostarczone wybranemu wykonawcy.
 3. 3.    Wyniki postępowania zostaną udostępnione oferentom poprzez zamieszczenie ich na tablicy ogłoszeń w Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku.

 

IX.              Kontakt z Zamawiającym

 

 1. 1.    Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Mariusz Kłobuch– Z-ca Kierownika AWiL nr 2, e-mail: mariusz.klobuch@pgm.slupsk.pl,  tel. 59 8487640, fax. 59 8422391 w godzinach od 8.00 do 15.00. Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku.
 2. 2.    Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez Zamawiającego w formie pisemnej, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

 

 

 

 

     X.  Protesty i odwołania.

     1.  

 1. 1.    W niniejszym postępowaniu oferentom nie przysługują protesty ani odwołania.
 2. 2.    Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie gwarantuje udzielenia zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
UMOWAdomofon.doc106,00 kB
Zalącznik nr 1 Wykaz WM w AWiL 2.- 2015.xlsx25,75 kB
Zalacznik_nr_2_Wzór_oświadczenia_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu.doc29,50 kB
Zalacznik_nr_3_wzór_oświadczenia_wykonawcy_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc30,00 kB
Zalacznik_nr_4_wykaz_robót.docx17,69 kB
Zalacznik_nr_5_wykaz_osób_uczestniczących_w_wykonaniu_zamówienia.docx19,36 kB
Zalacznik_nr_6_wzór_oświadczenia_o_posiadaniu_uprawnień.docx17,59 kB
Zalacznik_nr_7_wykaz_sprzętu.docx16,47 kB
Zalacznik_nr_8_fromularz_ofertowy.docx17,95 kB
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2015-11-10, godz. 11:35)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2015-11-10, godz. 11:16)
Odwiedzin: 1798

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5592202