Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

PGM –PR 5
Procedura realizacji robót remontowych we wspólnotach mieszkaniowych
obowiązuje od 30.01.2015

Słupsk, dn. 15.06.2015r.
Numer sprawy: 4/DPZ/AW/2015

OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT

„Remont dachu wraz z przemurowaniem kominów na budynku głównym oraz przemurowaniem kominów na budynku oficyny nieruchomości przy ul. Wileńskiej 29 w Słupsku”

1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Wileńska 29 w Słupsku.
Określenie przedmiotu zamówienia:
rodzaj zamówienia: roboty budowlane
„Remont dachu wraz z przemurowaniem kominów na budynku głównym oraz przemurowaniem kominów na budynku oficyny nieruchomości przy ul. Wileńskiej 29 w Słupsku”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
 przedmiar robót i projekt budowlany
 wzór umowy.
2. Termin wykonania zamówienia: 31.08.2015r.
3. Termin i miejsce składania ofert
a. Termin składania ofert: upływa w dniu 29.06.2015r., o godz. 9:00.
b. Ofertę należy złożyć na adres: PGM Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4, pok. Nr 4 – Sekretariat.
c. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta – Konkurs ofert na remont dachu w nieruchomości przy ul. Wileńskiej 29 w Słupsku”. Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 2. 
d. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu  29.06.2015r. o godz. 9:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4 w Słupsku, pokój nr 6.
4. Termin płatności: w terminie 30 dni od dnia dokonania protokolarnego bezusterkowego odbioru robót oraz złożenia faktury. Prace będą finansowane z kredytu bankowego i środków własnych.
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak – Inspektor ds. Zamówień Publicznych
6. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena – 80%, termin gwarancji – 20%.
7. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
8. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
9. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
10. Załączniki:
- Instrukcja dla Oferentów
- Formularz ofertowy
- Wykaz robót
- Wykaz osób
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstawa do wykluczenia
- Wzór umowy
- projekt budowlany i przedmiar robót.

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2015-06-15, godz. 13:53)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2015-06-15, godz. 13:53)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf346,16 kB
Instrukcja dla Oferentów.pdf2 916,95 kB
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc55,50 kB
Załącznik 2 i 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków i udziału w postępowaniu.doc46,00 kB
Załącznik nr 4 Wykaz robót.odt9,96 kB
Załącznik nr 5 Wykaz osób.odt10,10 kB
Wzór umowy - załącznik nr 6.docx24,37 kB
WILEŃSKA 29 - DACH - PRZEDMIAR.pdf78,63 kB
Projekt Budowlany.pdf4 285,10 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf297,50 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1954363