Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

KONKURS OFERT - Nr sprawy:12/DPZ-13A/2011 w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, woj. pomorskie, tel. (059) 842 82 93, fax. (059) 842 80 48, http://www.pgm.slupsk.pl, – zarządca nieruchomości działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk oraz w imieniu zarządzanych wspólnot mieszkaniowych zaprasza do składania ofert w przedmiotowym Konkursie ofert 2. Adres strony internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie oraz istotne warunki udziału w Konkursie ofert (stosowne załączniki i formularze): http://www.pgm.slupsk.pl (zakładka Przetargi ) 3. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wymianie piasku w 124 piaskownicach dla dzieci o łącznej pojemności 584,12 m3 na posesjach zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. Wykaz adresowy z pojemnościami poszczególnych piaskownic przedstawia załącznik nr 2 i zał. nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Oferowany piasek musi pochodzić z piaskowni posiadającej odpowiednie badania bakteriologiczne SANEPID. Zakres usług obejmuje w szczególności: - wybranie i wywiezienie oraz utylizację lub zagospodarowanie pozostałości starego piasku z piaskownic, - zebranie i wywiezienie starego zabrudzonego piasku rozrzuconego w obrębie do 5 metrów wokół piaskownic, - zakup i nawiezienie nowego piasku, - rozgarnięcie nawiezionego piasku w piaskownicy. 3.1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia. 3.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną z wybranych części. Liczba części : 2 Część nr 1 - obejmuje 50 szt. piaskownic o łącznej pojemności 280,40m3 (wykaz adresowy określa załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia) Cześć nr 2 - 74 szt. piaskownic o łącznej pojemności ca 303,70 m3 (wykaz adresowy określa załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia) 3.3. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena - 100% __ Pełna treść ogłoszenia oraz załączniki zamieszczone zostały poniżej

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-04-20, godz. 20:21)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:35)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie Konkurs ofert_wymiana piasku w pisakownicach dla dzieci.pdf117,25 kB
Załącznik nr 1 _Formularz oferty -wzór.pdf82,38 kB
Załącznik nr 2_Wykaz piaskownic Część Nr 1.pdf67,73 kB
Załącznik Nr 3_Wykaz piaskownic Część Nr 2.pdf74,40 kB
Załączniki nr 4 oświadczenie z art. 22.pdf81,28 kB
Załączniki nr 5_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia..pdf87,83 kB
Załącznik nr 6 _ wzór umowy.pdf85,71 kB
Informacja o wyniku postępowaia_ Konkurs ofert_wuymiana piasku w piaskownicach dla dzieci.pdf305,46 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1760303