Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 08.05.2014r.

Numer sprawy: 10/DPZ/U/5/2014

 

KONKURS OFERT

na usługi koszenia trawy na terenach nieruchomości Miasta Słupsk i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o.

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.

 2. Określenie przedmiotu zamówienia: na usługi koszenia trawy na terenach nieruchomości Miasta Słupsk i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o.

 3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2014r.

 4. Termin i miejsce składania ofert

  1. Termin składania ofert: upływa w dniu 16.05.2014r., o godz. 9:00

  2. Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.

   76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

  3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

   Oferta - Konkurs ofert koszenie trawy

   Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

  4. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.05.2014r. o godz. 9:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

 5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury

 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

 7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

 8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

 9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

 10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 11. Załączniki:

  1. Instrukcja dla oferentów

  2. Formularz oferty

  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  5. Wzór umowy

  6. Wykaz terenów przeznaczonych do koszenia

  7. Wykaz zrealizowanych robót

  8. Wykaz sprzętu

    

    

    

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf934,89 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf7 327,89 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.pdf233,71 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oświadczenia.pdf128,24 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia.pdf125,36 kB
Zalacznik nr 4 Wzór umowy.pdf331,11 kB
Załącznik 5 wykaz terenow.pdf205,99 kB
Zalacznik nr 6 Wykaz usług.pdf193,54 kB
Zalacznik nr 7 Wykaz sprzętu.pdf133,99 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf856,85 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2014-05-08, godz. 08:13)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-05-20, godz. 07:48)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4604272