BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ

Słupsk, dn. 23.04.2014r.
Numer sprawy: 8/DPZ/U/4/2014

 

KONKURS OFERT
Na usługi koszenia trawy na terenach nieruchomości Miasta Słupsk i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w 4 częściach

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.

2. Określenie przedmiotu zamówienia: na usługi koszenia trawy na terenach nieruchomości Miasta Słupsk i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w 4 częściach.

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2014r.

4. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 30.04.2014r., o godz. 10:00
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta - Konkurs ofert koszenie trawy”. Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
4) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.04.2014r. o godz. 10:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

11. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wzór umowy
6) Wykaz terenów przeznaczonych do koszenia
7) Wykaz zrealizowanych usług
8) Wykaz sprzętu

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2014-04-23, godz. 13:33)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-05-05, godz. 07:32)
Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
Ogłoszenie.pdf962,81 kBďż˝ciďż˝gnij (904,23 kB)
Instrukcja dla Oferentów.pdf8 119,78 kBďż˝ciďż˝gnij (7 687,34 kB)
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy trawa.pdf242,26 kB�ci�gnij (229,99 kB)
Zalacznik nr 2 Wzór oświadczenia.pdf128,50 kBďż˝ciďż˝gnij (123,54 kB)
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia.pdf125,41 kB�ci�gnij (120,88 kB)
Zalacznik nr 4 Wzór umowy.pdf330,80 kBďż˝ciďż˝gnij (316,24 kB)
Załącznik 5.1 wykaz terenów dla częsci 1.pdf208,85 kBďż˝ciďż˝gnij (186,56 kB)
Załącznik 5.2 wykaz terenow dla częsci 2.pdf257,51 kBďż˝ciďż˝gnij (214,75 kB)
Załącznik 5.3 wykaz terenow dla częsci 3.pdf218,20 kBďż˝ciďż˝gnij (192,87 kB)
Załącznik 5.4 wykaz terenow dla częsci 4.pdf218,86 kBďż˝ciďż˝gnij (193,86 kB)
Zalacznik nr 6 Wykaz usług.pdf193,39 kBďż˝ciďż˝gnij (185,94 kB)
Zalacznik nr 7 Wykaz sprzętu.pdf134,06 kBďż˝ciďż˝gnij (128,71 kB)
Informacja o wyniku postępowania.pdf1 722,49 kBďż˝ciďż˝gnij (1 604,94 kB)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1378057