BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 23.04.2014r.
Numer sprawy: 8/DPZ/U/4/2014

 

KONKURS OFERT
Na usługi koszenia trawy na terenach nieruchomości Miasta Słupsk i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w 4 częściach

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.

2. Określenie przedmiotu zamówienia: na usługi koszenia trawy na terenach nieruchomości Miasta Słupsk i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w 4 częściach.

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2014r.

4. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 30.04.2014r., o godz. 10:00
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta - Konkurs ofert koszenie trawy”. Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
4) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.04.2014r. o godz. 10:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

11. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wzór umowy
6) Wykaz terenów przeznaczonych do koszenia
7) Wykaz zrealizowanych usług
8) Wykaz sprzętu

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2014-04-23, godz. 13:33)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-05-05, godz. 07:32)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf962,81 kB
Instrukcja dla Oferentów.pdf8 119,78 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy trawa.pdf242,26 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oświadczenia.pdf128,50 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia.pdf125,41 kB
Zalacznik nr 4 Wzór umowy.pdf330,80 kB
Załącznik 5.1 wykaz terenów dla częsci 1.pdf208,85 kB
Załącznik 5.2 wykaz terenow dla częsci 2.pdf257,51 kB
Załącznik 5.3 wykaz terenow dla częsci 3.pdf218,20 kB
Załącznik 5.4 wykaz terenow dla częsci 4.pdf218,86 kB
Zalacznik nr 6 Wykaz usług.pdf193,39 kB
Zalacznik nr 7 Wykaz sprzętu.pdf134,06 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf1 722,49 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1522984