Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 04.04.2014r.

Numer sprawy: 7/DPZ/D/4/2014

 

KONKURS OFERT

na dostawę i montaż mebli biurowych na potrzeby PGM Sp. z o.o.  w Słupsku.

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.

 2. Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby PGM Sp. z o.o.  w Słupsku.

 3. Termin wykonania zamówienia: do 20 dni od daty podpisania umowy.

 4. Termin i miejsce składania ofert

  1. Termin składania ofert: upływa w dniu 11.04.2014r., o godz. 09:00

  2. Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

  3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

   Oferta - Konkurs ofert wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych

   Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

  4. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.04.2014r. o godz. 09:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

 5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury

 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

 7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

 8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

 9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

 10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 11. Załączniki:

  1. Instrukcja dla oferentów

  2. Formularz oferty

  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  5. Wzór umowy

    

    

   Podpisał:

    

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf288,84 kB
Instrukcja dla Oferentów.pdf2 144,86 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.pdf204,79 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.pdf127,35 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia.pdf124,25 kB
Załącznik nr 4 Wzór umowy.pdf176,83 kB
Informacja o wyniku postępowania 7_DPZ_D_4_2014.pdf1 000,13 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2014-04-04, godz. 09:08)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-04-15, godz. 08:15)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2916025