BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 26.03.2014r.

Numer sprawy: 6/DPZ/U/3/2014

 

KONKURS OFERT

na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórki wraz z wytycznymi do planu BIOZ budynków mieszkalnych i użytkowych przy ulicach: Narutowicza 4, Piłsudskiego 54, Chrobrego 54, Staszica 12 w Słupsku.

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.

 2. Określenie przedmiotu zamówienia: projektów rozbiórek wraz z wytycznymi do planu BIOZ i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych budynków mieszkalnych i użytkowych  przy ul. Narutowicza 4, Piłsudskiego 54, Chrobrego 54, Staszica 12  w Słupsku. Projekty winny być wykonane zgodnie z PN i zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym. Dokumentacja ma być  przygotowana do złożenia wniosku o pozwolenie na rozbiórkę.

 3. Projekty rozbiórki spełniać będzie wszystkie wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i zasadami wiedzy technicznej przewidzianej dla przedmiotowego opracowania.

 4. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31.05.2014r.

 5. Termin i miejsce składania ofert

  1. Termin składania ofert: upływa w dniu 04.04.2014r., o godz. 09:00

  2. Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.

   76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

  3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

" Oferta - Konkurs ofert na projekt rozbiórki budynków "

  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

  2. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.04.2014r. o godz. 09:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

 1. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury

 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

 3. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

 4. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

 5. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

 6. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
  w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 7. Załączniki:

  1. Instrukcja dla oferentów

  2. Formularz oferty

  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  5. Wzór umowy

    

    

   Podpisał:

    

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2014-03-26, godz. 08:33)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-04-11, godz. 11:06)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf377,06 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 126,68 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.pdf206,19 kB
Zalacznik nr 2 Wz+-r oswiadczenia.pdf129,03 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia.pdf125,93 kB
Zalacznik nr 4 Umowa wzór .pdf174,14 kB
Informacja o wyniku postępowania nr 6_DPZ_U_3_2014.pdf455,96 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1523005