Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 17.03.2014r.
Numer sprawy: 5/DPZ/RB/3/2014

KONKURS OFERT
na wykonanie robót budowlanych w zakresie remontów mieszkań komunalnych

 

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4.
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Roboty remontowe ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne w lokach przy ulicach:
a. Staszica 11/2a o powierzchni 21,06 m2
- zakresie prac do wykonania: zbicia glazury ze ścian w kuchni, zerwanie tapety ze ścian w kuchni i w.c., zbicie i wykonanie tynków w kuchni, szpachlowanie ścian i sufitów w całym mieszkaniu, wymiana 2 szt. okien, malowanie całego mieszkania, naprawa, malowanie i uzupełnienie oszklenia drzwi wewnętrznych (z wymiana klamek), wymiana wykładzin PCV w całym mieszkaniu z uzupełnienie  i malowaniem listew przyściennych, doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej z poziomu piwnicy do lokalu wraz z uzupełnieniem podłóg, wymiana ustępu z miską fajansową „kompakt”, wymiana umywalki, zaworu i syfonu, wymiana zlewozmywaka, baterii i syfonu, wymiana kuchenki gazowej    4-palnikowej wraz z próbą szczelności, wymiana kratek wentylacyjnych oraz wymiana białego osprzętu elektrycznego, przestawienie pieca z kafli rozbiórkowych.
b. Kołłątaja 40of/7 o powierzchni 29,18m2
- zakres prac do wykonania: wykonanie nowych tynków wraz z gruntowaniem preparatami grzybobójczymi i przeciwwilgociowymi, szpachlowanie nierówności ścian, malowanie ścian i sufitów w całym mieszkaniu, przestawienie pieca kaflowego z kafli rozbiórkowych, malowanie desek podłogowych, wymiana syfonu zlewozmywakowego w kuchni, wymiana ustępu z miską fajansową „kompakt”, wymiana kuchenki gazowej 4-palnikowej wraz z próbą szczelności.

będących własnością Miasta Słupsk, a zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do Instrukcji dla oferentów oraz przedmiary robót – Załącznik nr 5.

3. Termin wykonania zamówienia oraz termin i miejsce składania ofert
1) Zamówienie należy zrealizować w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy
2) Termin składania ofert: upływa w dniu 25.03.2014r., o godz. 09:00
3) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
4) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
"Oferta - Konkurs ofert na remont lokali komunalnych"
5) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
6) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.03.2014r. o godz. 09:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.
4. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
6. Kryterium wyboru ofert – najniższa cena - waga 100%.
7. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
8. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
9. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

10.  Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wzór umowy


 

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf566,44 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 585,06 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.pdf208,87 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.pdf129,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia art 24.pdf128,85 kB
Zalacznik nr 4 wzór umowy remont.pdf304,54 kB
Kołłątaja 40of m 7 - przedmiar robót.pdf52,42 kB
Staszica 11 m 2a-przedmiar robót.pdf58,76 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf262,82 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2014-03-17, godz. 08:53)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-03-26, godz. 08:18)
Odwiedzin: 2535

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5409325