Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

           OGŁOSZENIE

 Dział Wspólnot Mieszkaniowych Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku z siedzibą przy ulicy Prusa 6 ogłasza przetarg ofertowy na:

 

  1. Remont elewacji wraz z dociepleniem ścian
  2. Remont poszycia dachowego
  3. Remont klatki schodowej

 w budynku przy ulicy Św. Piotra 19 w Słupsku.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.08.2011r.

Przedmiar robót  /technologię robót budowlanych/odebrać można w siedzibie Działu Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Prusa 6, w pokoju  nr 5  w godzinach od 7.00 do 15.00.

Termin składania ofert upływa dnia 04.03.2011 r.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie PGM Sp. z o.o. Działu Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Prusa 6. Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową wynikającą                          z załączonego kosztorysu ofertowego na wykonanie prac określonych w otrzymanym przedmiarze robót i technologii prac wykazanej w załączniku. Zakłada się minimalny 5 letni okres gwarancji.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z tym, iż oferent zapoznał się z zakresem i przedmiarem robót, oraz, że dokonał sprawdzenia zakresu robót niezbędnych dla prawidłowego wykonania remontu na nieruchomości i że nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu.

Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

 

PGM/AW -OFERTA Remont elewacji wraz z dociepleniem, remont poszycia dachowego, remont klatki schodowej -Wspólnota Mieszkaniowa Św. Piotra 19 w Słupsku.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego przy             ul. Prusa 6, pokój nr 3. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy ,,Prawo o zamówieniach publicznych"- oświadczenie musi być załączone do oferty.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest administrator p. Urszula Sarnowska tel. 059 8487588, pokój nr 1 w godz. 7.00 do 15.00.

 

Kryteria wyboru ofert:

1. Cena ofertowa, wiarygodność firmy /referencje/, okres gwarancji, posiadane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł /kopia załączona do oferty/.

2. Wyboru wykonawcy dokona w oparciu o powyższe kryteria Zarząd Wspólnoty.

 Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Działu Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Prusa 6.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-02-11, godz. 16:50)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:43)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie przetarg -ofertowy - Św. Piotra 19.pdf254,29 kB
Owiadczenie zart. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 - wzor.pdf100,74 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1827885