BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Znak sprawy: 9/DZP-13A/U/2011 __ KONKURS OFERT 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 –, działający jako zarządca nieruchomości w imieniu Gminy Miejskiej Słupsk zaprasza do złożenia oferty na : 1.Przedmiot zamówienia : Konkurs ofert na „Wykonywanie usług inspektora nadzoru w zakresie robót elektrycznych przekraczających kwoty 500,00 zł brutto w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupsk oraz lokalach mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Miejskiej Słupsk we Wspólnotach Mieszkaniowych zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku”. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. 2. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy 3. Miejsce i termin złożenia oferty: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul Tuwima 4 pokój nr 4 /sekretariat/ do dnia 15.02.2011r. do godz. 10:00 4. Termin i miejsce otwarcia ofert :Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 pokój nr 6 (Zamówienia Publiczne) dnia 15.02.2011r.o godz 10:15 5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Mirosław Dańko tel. 59 84 87 521. 6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w formie pisemnej, w języku polskim, pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty, z napisem na kopercie „Konkurs ofert na wykonywanie usług inspektora nadzoru w zakresie robót elektrycznych”. 7 . Zamawiający informuje, że w 2010 r. na prace objęte niniejszym konkursem ofert otwarto 142 zlecenia na ogólną kwotę 385.111,61 zł. brutto. 8. Zamawiający wyklucza z niniejszego postępowania osoby i podmioty które związane są z Zamawiającym aktualną umową lub zleceniem na roboty elektryczne. 9. Oferent winien przedłożyć kserokopie /potwierdzone za zgodność z oryginałem / uprawnień do wykonywania czynności inspektora nadzoru robót elektrycznych oraz kserokopię/potwierdzoną za zgodność o oryginałem/ aktualnego udziału członkostwa Izby Inżynierów. 10. Zamawiający żąda oświadczenia Oferenta ,że posiada co najmniej 5 -letnie doświadczenie w zawodzie inspektora nadzoru robót elektrycznych. 11. Cenę oferty ryczałtowa netto za cały okres świadczenia usługi , /bez VAT/, należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 12.Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena netto. __Załączniki:__ 1) formularz ofertowy, 2) Wzór umowy, Podpisał: Wiceprezes Zarządu Mariusz Junak

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-02-09, godz. 20:40)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:35)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie_Konkurs ofert na usługi Insp. nadzoru w zakresie robót elektrycznych.pdf260,60 kB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc33,00 kB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.pdf50,40 kB
Załącznik Nr 2 - wzór umowy.insp. nadzoru..pdf72,21 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1524326