BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ

OGŁOSZENIE - Dział Wspólnot Mieszkaniowych Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku z siedzibą przy ulicy Prusa 6 ogłasza przetarg ofertowy na: Remont elewacji w budynku mieszkalnym przy ulicy ZAMKOWEJ 7 w Słupsku. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.07.2011r. Przedmiar robót (technologię robót budowlanych) odebrać można w siedzibie Działu Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Prusa 6, w pokoju nr 13 w godzinach od 7.00 do 15.00. Termin składania ofert upływa dnia 5.03.2011 r. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie DWM PGM Sp. z o.o. przy ul. Prusa 6. Oferta musi zawierać cenę ryczałtową wynikającą z załączonego kosztorysu nakładczego na wykonanie prac określonych w otrzymanym przedmiarze robót lub technologii prac wykazanej w załączniku. Zakłada się minimalny 5 letni okres gwarancji. Złożenie oferty jest równoznaczne z tym, iż oferent zapoznał się z zakresem i przedmiarem robót, oraz, że dokonał sprawdzenia zakresu robót niezbędnych dla prawidłowego wykonania remontu na nieruchomości i że nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu. Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru: PGM/AW - OFERTA REMONT ELEWACJI Wspólnota Mieszkaniowa ulica Zamkowa 7 w Słupsku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 marzec 2011 r. o godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego przy ul. Prusa 6, pokój nr 13. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy ,Prawo zamówień publicznych- oświadczenie musi być załączone do oferty. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Marzena Olszewska tel. 059 84 87 582, pokój nr 13 w godz. 7.00 do 10.00. Kryteria wyboru ofert: 1. Cena ryczałtowa, wiarygodność firmy /referencje/, okres gwarancji, 2. O wynikach przetargu zainteresowani oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.. Ogłoszenie zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Działu Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Prusa 6 od dn. 02.02.2011r.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-02-09, godz. 20:03)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:43)
Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
Ogłoszenie_ Zamkowa 7_remont elewacji budynku..pdf80,50 kBďż˝ciďż˝gnij (77,39 kB)
Oświadczenie zart. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 - wzór.pdf103,91 kBďż˝ciďż˝gnij (98,19 kB)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1341805