Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 14.02.2014r.
Numer sprawy: 2/DPZ/2 /2014

KONKURS OFERT
na wykonanie usług powszechnej deratyzacji w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk oraz  w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku.

1.Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk oraz w imieniu i na rzecz zarządzanych wspólnot mieszkaniowych.
2.Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z przeprowadzeniem 2-etapowej akcji powszechnej deratyzacji przy użyciu środków trujących dopuszczonych do stosowania na podstawie stosownych przepisów sanitarnych, w budynkach mieszkalnych i gospodarczych stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupsk oraz w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku. Szczegółowy wykaz adresowy budynków określa załącznik nr 5 do Instrukcji.
3.Termin wykonania zamówienia
I etap w terminie do 15.03.2014r. do 15.04.2014r.;
II etap w terminie od 15.10.2014r. do 15.11.2014r.
oraz dodatkowo w ramach profilaktyki gwarancyjnej - sukcesywnie wg występujących potrzeb od zawarcia umowy do 31.12.2014r.
4.Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 03.03.2014r., o godz. 09:00
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: "Oferta - Konkurs ofert na usługi deratyzacji"
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
5) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.03.2014r. o godz. 09:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.
5.Termin płatności : 30 dni od daty złożenia faktury
6.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
7.Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.
8.Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
9.Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
10.Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
11. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wzór umowy
6) Wykaz adresowy budynków


 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf747,96 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf3 994,49 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.pdf128,63 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia.pdf128,66 kB
Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf154,88 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.pdf211,59 kB
Załącznik nr 5 wykaz budynków.pdf645,38 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf1 035,77 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2014-02-14, godz. 09:47)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-03-05, godz. 09:01)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4885117