Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 13.02.2014r.
Numer sprawy: 1/DPZ/2/2014

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
„Wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na posesjach zarządzanych przez
 PGM Sp. z o.o. w Słupsku”

1. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk oraz w imieniu i na rzecz wspólnot mieszkaniowych.
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na posesjach zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku” w zakresie:
- zakup, dostawę, nawiezienie i rozplantowanie nowego piasku o drobnej i miękkiej strukturze i uziarnieniu 0÷2 mm
- wybranie, wywiezienie i utylizację lub zagospodarowanie dla własnych potrzeb piasku  wybranego z piaskownic
- Oferowany piasek musi pochodzić z piaskowni posiadającej odpowiednie badania bakteriologiczne SANEPID.

3. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

4. Termin i miejsce składania ofert
- Termin składania ofert upływa w dniu 27.02.2014r. o godzinie 09:00.
- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, pokój nr 4 (sekretariat)
- Ofertę należy złożyć do dnia 27.02.2014r. o godzinie 09:00.w zamkniętej kopercie
z napisem: "Oferta – Konkurs ofert „Wymiana piasku w piaskownicach o łącznej pojemności znajdujących się na posesjach zarządzanych przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku
 – Nr sprawy: 1/DPZ/2/2014, nie otwierać przed dniem 27.02.2014 roku godz. 9.10.”

5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
 
6. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
 
7. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
 
8. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf371,35 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf3 142,38 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.pdf206,22 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.pdf127,94 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia.pdf127,98 kB
Zalacznik nr 4 Projekt umowy.pdf208,73 kB
Zalacznik nr 5 Wykaz piaskownic.pdf230,98 kB
Informacja o wynikach postępowania.pdf597,23 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2014-02-13, godz. 09:27)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:55)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2797033