Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

OGŁOSZENIE - Dział Wspólnot Mieszkaniowych Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku z siedzibą przy ulicy Prusa 6 ogłasza przetarg ofertowy na: remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Jagiełły 1 w Słupsku. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31. 05. 2011 r. Przedmiar robót (technologię robót budowlanych) odebrać można w siedzibie Działu Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Prusa 6, w pokoju nr 13 w godzinach od 7.00 do 15.00. Termin składania ofert upływa dnia 25. 02. 2011 r. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie DWM PGM Sp. z o.o. przy ul. Prusa 6. Oferta musi zawierać cenę ryczałtową wynikającą z załączonego kosztorysu nakładczego na wykonanie prac określonych w otrzymanym przedmiarze robót lub technologii prac wykazanej w załączniku. Zakłada się minimalny 3 letni okres gwarancji. Złożenie oferty jest równoznaczne z tym, iż oferent zapoznał się z zakresem i przedmiarem robót, oraz, że dokonał sprawdzenia zakresu robót niezbędnych dla prawidłowego wykonania remontu na nieruchomości i że nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu. Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru: PGM/AW - OFERTA na remont klatki schodowej Wspólnota Mieszkaniowa ulica Jagiełły 1 w Słupsku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lutego 2011 r. o godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego przy ul. Prusa 6, pokój nr 13 bez udziału wykonawców. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy ,Prawo zamówień publicznych- oświadczenie musi być załączone do oferty. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Marzena Olszewska tel. 059 84 87 582, 725 737 816, pokój nr 13 w godz. 7.00 do 10.00. Kryteria wyboru ofert: 1. Cena ryczałtowa, wiarygodność firmy /referencje/, okres gwarancji, 2. O wynikach przetargu zainteresowani oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.. Ogłoszenie zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Działu wspólnot Mieszkaniowych od dn. 02.02.2011r.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie_Jagiłły 1_wym. inst. elket. na kl. schod.pdf.pdf238,72 kB
Oświadczenie zart. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 - wzór.pdf103,91 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-02-09, godz. 19:03)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:43)
Odwiedzin: 2905

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5409316