Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Zamawiający:                                                                                                   Słupsk, dnia 27.01.2014 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej

Spółka z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4

Zarządca nieruchomości działający w imieniu

Miasta Słupsk

http: www.pgm.slupsk.pl

e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

 

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na roboty elektryczne - konserwacja, naprawy i wymiany instalacji elektrycznych w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupsk, a zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku w 2 częściach.

Na podstawie art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowy postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy załączniki do SIWZ nr 5,6 i 7 w przypadku składania oferty na dwie części zadania należy składać podwójnie ( wykazać się podwójną ilością wymaganych osób, sprzętu, wykonanych zadań) ?

Odp.: Wymagania Zamawiającego co do spełnienia warunków udziału w postępowanie zostały wyraźnie określone w SIWZ w pkt. 6 „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków”. W przedmiotowym punkcie zamawiający zaznaczył, że spełnienie warunków będzie oceniane na każdą z części zamówienia. Wykonawca będzie spełniać warunki udziału jeśli na każdą z części będzie posiadał odpowiednią ilość osób, sprzętu i zrealizowanych robót. Z treści złożonej oferty musi wynikać, że wykonawca spełnia warunki i może być określone na jednym dokumencie. 

2. Zgodnie z pkt. 15.6 SIWZ należy opracować kosztorys ofertowy zgodnie z pozycjami przedmiarów. Proszę zatem uściślić poz. 34,45 przedmiar 10.2 i poz. 97, 108 przedmiar 10.1. Wg KNR jest to wymiana (wyłącznika, układu pomiarowego) a wg. Przedmiaru demontaż i ponowny montaż. Czy należy w tych pozycjach ująć materiały?

Odp.: Przedmiary robót zostały wykonane w sposób prawidłowy.  W pozycjach 34, 45 przedmiar robót dla części 10.2 i w pozycjach 97 oraz 108 w przedmiarze robót dla części 10.1 nie należy ujmować materiału.

3. W opisie poz. 46 przedmiaru 10.2 i poz. 109 przedmiaru 10.1 napisano nakład na 100m, ilość 112m i 76m. Jaką ilość metrów tymczasowej instalacji należy przyjąć do oferty?

Odp. : Przedmiar robót został wykonany w sposób prawidłowy. ilość metrów tymczasowej instalacji należy podać zgodnie z podanymi ilościami w przedmiarach tj. w przedmiarze robót dla części 10.1 w pozycji 109 należy ująć 76,00 m, a w przedmiarze robót dla części 10.2 w pozycji 46 należy ująć 112,00 m.

4. Zgodnie z pkt. 15.7 SIWZ kosztorys ofertowy musi uwzględniać i określać wszystkie materiały w ilościach określonych w przedmiarach 10.1 i 10.2. Wobec powyższego proszę o zamieszczenie zestawienia materiałów, ponieważ załączone przedmiary nie zawierają zestawień materiałów.

Odp. : Zamawiający nie przewiduje przekazania zestawienia materiałów, przy sporządzaniu kosztorysów ofertowych należy uwzględnić materiały, które występują w podanych  przedmiarach robót ujętych w  tablicach KNR w ilościach wynikających z nakładów w nich zawartych oraz ilości podanych w udostępnionych przedmiarach. 

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego dnia 27.01.2014 r.

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Wyjaśnienia dla wykonawców.pdf1 244,13 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2014-01-27, godz. 11:34)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-12-01, godz. 11:31)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626774