Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 13.12.2013r.

Numer sprawy: 23/DPZ/12/RB/2013

 

KONKURS OFERT

 

na wykonanie instalacji wody zimnej zasilającej instalacje p.poż. oraz instalację wodociągową w budynku użyteczności publicznej przy ul. Jana Pawła II w Słupsku

 

  1. 1.      Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk oraz w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.
  2. 2.      Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wody zimnej zasilającej instalacje p.poż. oraz instalację wodociągową w budynku użyteczności publicznej przy ul. Jana Pawła II w Słupsku.
  3. 3.      Termin wykonania zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2013r.

  1. 4.      Termin i miejsce składania ofert

1)      Termin składania ofert: upływa w dniu 19.12.2013r., o godz. 09:00

2)      Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

3)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

" Oferta – Konkurs ofert na wykonanie instalacji p.poż. oraz instalacji wodociągowej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Jana Pawła II w Słupsku "

4)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

5)      Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.12.2013r. o godz. 09:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

  1. 5.       Termin płatności : 30 dni od daty złożenia faktury
  2. 6.      Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Urbańska tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
  3. 7.      Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.
  4. 8.      Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
  5. 9.      Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
  6. 10.  Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2013-12-13, godz. 12:18)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:42)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf135,92 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf234,33 kB
Zalaczniki nr 1 formularz oferty.pdf202,90 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu..pdf129,09 kB
Zalacznik nr 3 Wzór oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.pdf129,39 kB
Zalacznik nr 4 Wzór oswiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitalowej.pdf154,84 kB
Zalacznik nr 5 Wykaz robót.pdf195,07 kB
Zalacznik nr 6 Wykaz osób.pdf192,92 kB
Zalacznik nr 7 Wzór umowy.pdf252,14 kB
Załącznik nr 8 STWiORB.pdf197,33 kB
Załącznik nr 9 Projekt budowlano - wykonawczy.zip2 224,38 kB
Załącznik nr 10 Przemiar robót.pdf34,46 kB
informacja o wyniku postepowania 23_DPZ_12_RB_2013.pdf447,23 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1832603