Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Numer sprawy: 8/DPZ/RB/KO/2011 KONKURS OFERT na: roboty budowlane (bez obowiązku stosowania ustawy Pzp). 1. Zamawiający: Gmina Miejska Słupsk w imieniu i na rzecz, której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4 (zarządca nieruchomości) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie: Robót budowlanych obejmujących przestawienie 17 szt. pieców kaflowych (7 szt. pieców z nowych kafli inwestora i 10 szt. pieców ze starych kafli) w lokalach mieszkalnych administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. 2. Zakres robót: został określony w kosztorysach nakładczych (ślepych) stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. 3. Wymagany termin wykonania robót : 1 miesiąc od daty podpisania umowy. 4. W ofercie należy podać cenę kosztorysową z podatkiem VAT = 8% (cyfrowo i słownie) wyliczoną poprzez sporządzenie szczegółowego/ych kosztorysu ofertowego z cenami jednostkowymi nakładów podanych w poszczególnych tablicach katalogowych i wartością robót stanowiącą cenę umowną, Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie kosztorysu nakładczego (ślepego). Wykonawca sporządzając kosztorys ofertowy jest zobowiązany przyjąć podane przez Zamawiającego podstawy do ustalenia nakładów rzeczowych dla robót wyszczególnionych w kosztorysie nakładczym stanowiącym załącznik nr 2. Kosztorys ofertowy musi zawierać tabelę elementów scalonych z podsumowaniem wartości dla każdego adresu oraz zestawienie materiałów. Cena podana w ofercie musi wynikać z wyliczonej ceny kosztorysowej . Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w kosztorysie ofertowym takich poz. jak upust, rabat itp. Cenę ofertową należy podąć w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia 6. Ofertę (sporządzoną wg wzoru załącznika nr 1) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA - KONKURS OFERT na przestawianie pieców kaflowych” w sekretariacie PGM Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, pokój 4 w terminie do dnia 7. 02. 2011r. do godziny 10:00. Kopertę zawierającą ofertę należy zaadresować na adres Zamawiającego oraz ostemplować pieczęcią firmową wykonawcy. Do oferty należy załączyć: 1) kosztorys ofertowy sporządzony według zasad określonych w punkcie 4, 2) wykaz wykonanych w ostatnich 3 latach zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia, potwierdzających należyte wykonanie co najmniej 3 zamówień o wartości min. 50.000zł każde potwierdzających doświadczenie wykonawcy w wykonywaniu robót będących przedmiotem zamówienia – wg wzoru zał. nr 4 3) referencje potwierdzające należyte wykonanie wykazanych robót 7. Wykonawca wyłoniony w trakcie postępowania do realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do dostarczenia nw. dokumentów: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) polisa OC lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 50.000zł; 8. Dokumenty wymienione w punkcie 6 i 7 należy złożyć w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 9. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Mirosław Dańko tel. (59) 84 87 521 lub Lech Zacharzewski tel. 84 87 522. 10. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro). 11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie poinformowany pisemnie o terminie podpisania umowy. Załączniki: 1. formularz ofertowy – zał. nr 1 Podpisał: 2. kosztorys nakładczy – zał. nr 2 Wiceprezes Zarządu 3. projekt umowy – zał. nr 3 4. wykaz robót Mariusz Junak Słupsk, dn. 28.01.2011r.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie - Konkurs ofert na roboty zduńskie..pdf103,71 kB
Załącznik nr 1- formularz oferty.pdf82,05 kB
Załącznuk nr 2 - Kosztorys nakładczy- ślepy piece w Rej. adm. Oddział 1.pdf210,24 kB
Załąxznik Nr 2 - Kosztorys nakładczy - ślepy piece - Rej adm. Oddz. 2.pdf3 772,83 kB
Załączniki nr 4 - wykaz robótt.pdf73,11 kB
Załącznik nr 3- wzór umowy.pdf112,72 kB
Zawiadomienie o zmianie term. skladania ofert i modyfikacji zał. nr 2 i nr 3..pdf86,23 kB
Załącznik nr 2 - Kosztorys nakładczy_ ślepy_modyfikacja_ piece w Rej. adm. Oddział 1.pdf207,07 kB
Załącznik nr 2 - Kosztorys nakładczy_ ślepy_modyfikacja_ piece w Rej. adm. Oddział 2.pdf113,18 kB
Załącznik Nr 2_cd. - Przedmiar robót_modyfikacja_piece- Rej. adm. Oddz. 2.pdf48,28 kB
Załącznik Nr 2_cd. - Zestawienie materiałów _modyfikacja_piece Rej. adm. Oddz. 2.pdf40,70 kB
Załącznik nr 3- wzór umowy.- modyfikacja.pdf113,04 kB
Zapytanie z dnia 07.02.2011r..pdf414,01 kB
Odpowiedź na zapytanie z dnia_07.02.2011r..pdf422,45 kB
Zapytanie - uwagi z dnia. 08.02.2011r. dot. załącznika nr 2 _kosztorys nakładczy - Rej. adm. Oddział 1..pdf64,40 kB
Odpowiedź na uwagi wykonawcy z dnia 08.02.2011r..pdf61,42 kB
Załącznik nr 2 - Kosztorys nakładczy_ ślepy_MODYFIKACJA z dn. 08.02.2011_Rej. adm. Oddział 1.pdf247,83 kB
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf.pdf206,42 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-01-28, godz. 23:47)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:34)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2796948