Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Numer sprawy: 7/DPZ-13A/KO/2011

 

KONKURS OFERT na:

dostawę książeczek opłat czynszowych (bez obowiązku stosowania ustawy Pzp).

 

1.      Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, 
76-200 Słupsk , Regon : 771285155;   NIP 839-00-07-964;

e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl  ;  www.pgm.slupsk.pl  ; fax (59) 842 80 48

 

2.      Przedmiot zamówienia został określony szczegółowo w istotnych warunkach zamówienia (IWZ) stanowiących załącznik nr 2 do  niniejszego zaproszenia.

 

3.      Wymagany termin wykonania: 16 luty 2011r.

4.   W ofercie należy podaćceny jednostkowe oraz cenę łączną  z podatkiem VAT (cyfrowo i słownie) wyliczonązgodnie z danymi i wzorem formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Cenęnależy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.   Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia.

6.   Wykonawca wyłoniony w trakcie postępowania do realizacji zamówienia zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do dostarczenia nw. dokumentów:

   a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) referencji z wykonanych w ostatnich 3 latach zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia, potwierdzających należyte wykonanie zamówień;

Dokumenty wymienione w punkcie 6 należy złożyć w formie kserokopii poświadczonych za

zgodność z oryginałem przez wykonawcę..

 

7.   Ofertę w formie zgodnej z wymogami określonymi w IWZ  należy złożyćw sekretariacie PGM Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4, pokój 4 do dnia 26. 01. 2011r. do godziny 12:00.

 

8.   Osoba uprawniona do kontaktowania sie z wykonawcami jest:

- Mirosław Dańko – tel. (59) 84 87 521, e-mail: mirosław.danko@pgm.slupsk.pl 

9.   Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

10. Informacje o wynikach postępowania zamawiający zamieści na stronie internetowej www.pgm.slupsk.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń prawy korytarz  I piętro).

11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie poinformowany pisemnie  (faksem lub pocztą elektroniczną ) o terminie podpisania umowy.

 

Załaczniki:

1. załącznik nr 1 - formularz ofertowy

2. załącznik nr 2 -istotne warunki zamówienia

3. załącznik nr 3 – wzór  umowy

4) załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy – wzory okładek i blankietów

5)  Kolorystyka – paleta kolorów elementów graficznych strony tytułowej okładki

6)  Wzór oświadczenia

 

Słupsk, dnia 21.01. 2011r.                                                               

Pełnomocnik Zarządu

ds. zamówień publicznych

Mirosław Dańko

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie Konkurs ofert - książeczki opłat czynszowych.pdf471,48 kB
Zalacznik nr 1 - konkurs ofert_Formularz ofertowy.pdf91,03 kB
Załącznik nr 2 - konkurs ofert_IWZ KSIĄŻECZKI 2011r.pdf127,90 kB
Załącznik nr 3 - konkurs ofert - wzór umowy ksiecyki.pdf88,17 kB
Zał. nr 1 i nr 2 do umowy- wzór okładek książeczek opłat.pdf128,77 kB
Zał. nr 3 do miowy_blankiet wpłat- wzór wspólnoty.pdf267,89 kB
Zał. nr 3 do umowy_ blankiet wpłat - wzór Gmina.pdf269,04 kB
Zalacznik nr 4 - konkurs ofert_ Oświadczenie..pdf88,33 kB
Załącznik nr 5 - konkurs ofert - kolorystyka.pdf106,81 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-01-21, godz. 14:48)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:34)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2732340